Биографски подаци

Академик проф. др Витомир Поповић

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ[1]

 • Рођен 20.06.1956. године у Бистрици, Општина Бања Лука;
 • Правни факултет завршио 1980. године у Бањој Луци;
 • Правосудни испит положио јануара 1982. године на Врховном суду БиХ у Сарајеву;
 • Постдипломске магистарске студије привредно-правног смијера завршио 1989. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци одбраном магистарског рада под називом ”Доцња продавца са испоруком робе“;
 • Докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду децембра 1991. године одбраном тезе под називом ”Доцња купца код купопродајних уговора у привреди”
 • Изабран у звање доцент доктора 1. априла 1994. године;
 • Изабран у звање ванредног професора 13. јануара 1999. године на предмету ”Међународно трговинско право” на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, гдје и данас ради;
 • Изабран у звање редовног професора 26. децембра 2003. године, на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци;
 • Шеф катедре за међународно право Правног факултета Универзитета у Бањој Луци;
 • Од 01.09.2008. године обавља дужност декана Правног факултета Универзитета у Бањој Луци;
 • За дописног члана Академије наука и умјетности Републике Српске изабран је 21. децембра 2012. године;
 • Носилац је великог броја домаћих и међународних признања, као на примјер:
  • Ордена Светог Саве трећег степена;
  • Ордена Његоша трећег реда;
  • Повеље за изузетан допринос самосталности и независности адвокатуре у Републици Српској, као највишег признања ове асоцијације;
  • Посебних признања Уставног савјета Француске и Папског нунција за заштиту људских права и слобода и многих других.
 • Ктитор је Цркве Светог Јована Крститеља у Бистрици Бањалучкој.
 • Говори Руски језик, а служи се Енглеским језиком.

НАСТАВНА И СТРУЧНА АКТИВНОСТ

Од 1994. године Професор на предмету ”Међународно трговинско право”, односно ”Међународно пословно право“ на Правном факултету Универзитета  у Бањој Луци;

Од 2012. године Професор на предмету ”Међународно пословно право”, на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци;

Од 2013. године Професор на предмету ”Пословно право” на Правном факултету Универзитета Источно Сарајево;

Од 1993. године до 2005. године Професор на предмету ”Међународно привредно право”, на Вишој школи спољне трговине у Бијељини;

Од 1995. године  до 1996. године Професор на предмету ”Међународно јавно право”

на Вишој школи унутрашњих послова у Бањој Луци;

Од 2003. године до 2007. године  Професор на предмету ”Пословно право” на Вишој школи за туризам и хотелијерство  у Требињу;

Од 2007. године Професор на предмету ”Пословно право” на Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу;

Од 2005. године до 2009. године Професор на предмету ”Међународно пословно право” и ”Право спољне трговине”, Економског факултета спољне трговине у Бијељини, Универзитета Источно Сарајево;

Од 2009. године Професор на предмету ”Право спољне трговине” на Факултету пословне економије Универзитета Источно Сарајево;

Од 2002. године Професор на предмету ”Туристичко право Европске уније” на Природно-математичком факултету, смијер ”Туризмологија”, Универзитета у Бањој Луци;

Од 2009. године Професор на предмету ”Пословно право”, Факултета за производњу и менаџмент Универзитета Источно Сарајево;

Од 2002. године Професор на предмету ”Међународно право” на Високој школи

унутрашњих послова у Бањој Луци;

Редовни предавач на Зимској школи европског права од њеног оснивања 2000. године,

коју сваке године организује Удружење за европско право – Центар за Право Европске уније уз подршку ГТЗ – ГИЗ;

Од 2004. године – 2008. године Омбудсман за људска права Босне и Херцеговине;

Од 1997. године – 2002. године Судија и потпредсједник Уставног суда БиХ;

Од 1996. године  – 2003. године Члан – Судија  Комисије – Дома за људска права БиХ;

Од 1996. године -  1999. године Члан међународног арбитражног трибунала испред

Републике Српске у арбитражи за област Брчко;

Од 1994. године  – 1996. године Предсједник Савјета Универзитета у Бањој Луци;

Од 1994. године – 1998. године Предсједник Управног одбора Више школе спољне трговине у Бијељини;

Од 1993. године – 1994. године Потпредсједник Владе Републике Српске за Унутрашњу политику;

Од 1995. године – 2003. године Директор Института за међународно право и међународну пословну сарадњу Бања Лука;

Од 1992. године  – 1993. године Предсједник Основног суда Бања Лука;

Од 1987. године – 1992. године Судија Основног суда Бања Лука;

Од 1981. године – 1987. године Референт и руководилац на правним пословима у привреди (нормативна дјелатност, заступања, арбитар и предсједник арбитраже СОУР-а АИПК Босанска Крајина Бања Лука, предсједник Комисије за прописе РО Фруктона Бања Лука, СОУР-а АИПК Босанска Крајина Бања Лука, СО Бања Лука);

Од 1980. године  – 1981. године Приправник Основног суда у Бањој Луци.

Поред горе наведеног проф. др Витомир Поповић је обављао и обавља низ других професионалних активности од којих наводимо само неке:

 • Од 1996. године Арбитар у Међународној ad hoc арбитражи за област Брчко;
 • Од 2008. године Предсједник Спољно-трговинске арбитраже при Привредној комори Републике Српске;
 • Арбитар Спољно-трговинске арбитраже при Привредној комори СРЈ, сада Србије;
 • Арбитар Македонске арбитраже;
 • Од 10. октобра 2012. године арбитар Сталне арбитраже при Господарској зборници Словеније;
 • Оснивач је, затим и предсједник Издавачког савјета и главни и одговорни уредник часописа ”Српска правна мисао”, часописа за правну теорију и праксу који издаје Правни факултет Универзитета у Бањој Луци;
 • Главни и одговорни уредник ”Годишњака Правног факултета”, часописа за правну теорију и праксу, које издаје Правни факултет Универзитета у Бањој Луци;
 • Члан Издавачког савјета ”Право и привреда”, часописа за привредно-правну теорију и праксу, које издаје Удружење правника у привреди Републике Србије;
 • Члан Издавачког савјета ”Правне ријечи”, часописа за Правну теорију и праксу, Удружења правника Републике Српске;
 • Члан је Организационог одбора Будванских правничких дана који организују Савез и Удружења правника Србије и Републике Српске под називом ”Актуелна питања савременог законодавства”;
 • Члан је редакционог одбора Архива за правне и друштвене науке, часописа за правну теорију и праксу, која издаје Савез Удружења правника Србије и Републике Српске;
 • Члан је извршног одбора Института за геополитичке студије Београд;
 • Члан Комисије Врховног суда Републике Српске за полагање правосудних испита;
 • Члан Комисије за израду новог Закона о облигационим односима Републике Српске;
 • Члан Одбора за правна питања Академије наука и умјетности Републике Српске;
 • Потпредсједник Удружења правника Републике Српске за међународну сарадњу;
 • Члан Координационог совјета Међународног савеза правника испред Републике Српске, са сједиштем у Москви;
 • Члан предсједништва Савеза удружења правника Србије и Републике Српске;
 • Члан Вијећа за ауторско право и сродна права, Вијећа за заштиту права интелектуалног власништва и Вијећа за развој корисника интелектуалног власништва;
 • Предсједник Комисије за доношење Закона о регистрацији пословних субјеката.

Проф. др Витомир Поповић је објавио око стотину научно-стручних радова у земљи и иностранству и  учествовао у изради преко десет пројеката из области улагања страног капитала, трансформације предузећа, рјешавања спорова са елементом иностраности, европских интеграција итд.

Преглед научно-стручног рада

Укупан научно-стручни опус кандидата, послије избора у звање ванредног професора обухвата једну монографију, једну књигу-уџбеник, коаутор је једне књиге-уџбеника, а објавио је већи број научно – стручних радова из области међународног трговинског права и других области и десет пројеката.

Радови су објављени у разним научним и стручним часописима, односно зборницима од којих су неки од међународног угледа. Посебно је запажено учешће кандидата на научним и стручним скуповима, од којих многи имају третман скупа са међународним учешћем.

До избора у звање доцента кандидат је публиковао сљедеће радове:

 1. В. Поповић: ,,Одређивање цијене код уговора о продаји у привреди”, Анали Правног факултета у Београду 4/1992, стр. 265-276.;
 2. В. Поповић: ,,Да ли је еколошка тужба заиста ACTIO Popularis”, “Српска правна мисао”, 1/94, стр. 357-367.;
 3. В. Поповић, С. Мирјанић: „Радна мјеста са посебним условима рада-тешкоће при раду са видео терминалима“, ,,Српска правна мисао“ 1/94, стр. 243-255.;
 4. В. Поповић: „Искључење и ограничење одговорности за накнаду уговорне штете“, ,,Годишњак Правног факултета“ Бања Лука, 1991/92, стр. 187-205.;
 5. М. Рајчевић, В. Поповић: „Уговор о финансијском лизингу у иностраном и међународном праву“, ,,Годишњак Правног факултета“ Бања Лука 1991/92, стр. 235-249.;

Пројекти:

Д. Илић и В. Поповић: „Економски аспект у технолошком процесу рада у односу на услове рада и психофизичке карактеристике радника“, Институт заштите Бања Лука, 1987. године.

Радови из других области:

 1. В. Поповић, В. Лукић: „Документи: Дејтон – Париз“, Збирка, Институт за међународно право и међународну пословну сарадњу Бања Лука, 1996, стр. ;
 2. В. Поповић, В. Лукић: „Документи: Дејтон Париз”, “Documents: Dayton-Paris“, Збирка, Институт за међународно право и међународну пословну сарадњу Бања Лука, 1997, стр. ;
 3. В. Поповић: „Косово у прошлости, садашњости и будућности“, ,,Годишњак Правног факултета“ Бања Лука бр. 20-21/1996-97, стр. 145-165.;
 4. В. Поповић: „Прошлост Косова и Метохије-упозорење за будућност“ Косово и Метохија-изазови и одговори, Зборник реферата, Институт за геополитичке студије Београд, 1997, стр. 403-425.;
 5. В. Поповић: „Међународно правни субјективитет Републике Српске“, Изградња и Функционисање правног система Републике Српске, Зборник реферата са научног скупа, Бања Лука, 1997, стр. 153-161.;
 6. В. Поповић: „Косово и Метохија-нека размишљања у рјешавању проблема“, Уставно-правни статус Косова и Метохије, Југословенско удружење за Уставно право Београд, 1998, Зборник радова са научног скупа (6).;
 7. В. Поповић: „Правни положај Уставног суда БиХ“, Политика и право, Konrad-Adenauer-Fondacija, Бања Лука 1998, Зборник радова са научног скупа;
 8. Р. Кузмановић, М. Рајчевић и В. Поповић: ,,Уставно-правни положај Републике Српске”, Политика и право, Konrad-Adenauer-Fondacija, Бања Лука 1998, публикација, 23.;
 9. В. Поповић: „Међународно-правни положај Републике Српске“, Република Српска у дејтонским границама, Лакташи 1998, Зборник радова са научног скупа, 27-33.;
 10. В. Поповић: „Арбитража за област Брчко у светлу Дејтонског споразума“, Serbian Unity Congress, Septembar 1998, Washington, DC, 11.

Након избора у звање доцента кандидат је објавио сљедеће радове из области међународног трговинског права:

 1. В. Поповић, Б. Стакић: „Збирка девизних спољнотрговинских и царинских прописа Републике Српске“, Правни факултет Бања Лука-Виша школа спољне трговине Бијељина, Бања Лука 1994, стр. ;
 2. В. Поповић: „Одређивање цијене код уговора о међународној продаји робе“, ,,Српска правна мисао“ 2-4-95, стр. 101-113.;
 3. М. Рајчевић, В. Поповић: „Размишљање о концепту својинске трансформације у Републици Српској“, III сусрет правника у привреди Југославије, Врњачка Бања 1994, ,,Право и привреда“ број 1-4/94, Београд, стр. 190-194.;
 4. В. Поповић, М. Рајчевић: „Статус предузећа у државној својини у Републици Српској“, IV сусрет правника у привреди Југославије, Врњачка Бања 1995, ,,Право и привреда“ бр. 3-6/95, стр. 167-175.;
 5. М. Рајчевић, В. Поповић: „Привредно законодавство Републике Српске и потреба хармонизације са правом Европске уније“, V сусрет правника у привреди Југославије, Врњачка Бања 1996, ,,Право и привреда“ бр. 5-8/96, стр. 279-285.;
 6. М. Рајчевић, В. Поповић: „Регулатива и приватизација у Републици Српској“, VI сусрет правника у привреди Југославије, Врњачка Бања 1997, ,,Право и привреда“ бр. 5-8/97, стр. 262-269.;
 7. М. Рајчевић, В. Поповић: „Прописи и приватизација у Републици Српској“, VII сусрет правника у привреди Југославије, Врњачка Бања 1998, ,,Право и привреда“ бр. 5-8/98, стр. 260-265.;
 8. В. Поповић: „Сенке на спору столећа“, Брчко-маказе над пупчаником, група аутора, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997, стр. 69-79.;
 9. В. Поповић: „Одлука без правог основа“, Брчко-маказе над пупчаником, група аутора, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997, стр. 89-97

Приказ публикованих радова послије избора у звање доцента из области међународног трговинског права

 1. Монографија
 1. „Правни аспекти доцње купца“. Ради се о дорађеном и допуњеном издању докторске дисертације, чије само објављивање представља допринос научној стварности. Међутим, овај рад је допуњен новим теоријским схватањима и ставовима судске и арбитражне праксе. Треба посебно нагласити да „доцња“, нарочито код уговора у привреди, није довољно истражена не само у домаћем него и у међународном праву, тако да овај рад, уствари, представља упоредно-правни приказ аспекта доцње купца не само у домаћем него и у међународном праву и представља значајан допринос научној стварности, а нарочито судској и арбитражној пракси. Рад се састоји од уводног дијела и пет глава и има 188 страница.

           б) Стручни и научни радови

 1. В. Поповић, Б. Стакић: „Збирка девизних спољнотрговинских и царинских прописа Републике Српске“. Ова збирка је објављена 1994. године и представља синтезу развоја девизних спољно-трговинских и царинских прописа Републике Српске. Има карактер стручног рада.
 2. В. Поповић: „Одређивање цијене код уговора о међународној продаји робе“. Рад је објављен у часопису “Српска правна мисао”. Аутор даје приказ начина одређивања цијене код уговора о међународној продаји робе у упоредном праву. Рад има карактер научног рада.
 3. М. Рајчевић, В. Поповић: „Размишљање о концепту својинске трансформације у Републици Српској“. Рад је објављен у часопису “Право и привреда” и представља реферат на Трећем савјетовању правника у привреди СРЈ одржаног у Врњачкој Бањи 1994. године. У овом раду аутори говоре о могућим путевима и начинима трансформације друштвене односно државне својине у приватну својину као неопходне претпоставке приближавања тржишне привреде Републике Српске стандардима развијених земаља. Рад има карактер стручног рада.
 4. В. Поповић, М. Рајчевић: „Статус предузећа у државној својини у Републици Српској“. Рад је објављен у часопису “Право и привреда” и представља реферат на Четвртом савјетовању правника у привреди СРЈ одржаног у Врњачкој Бањи 1995. године. У овом раду аутори дају приказ статусног стања предузећа као привредних субјеката у Републици Српској по доношењу Закона о државним предузећима. Рад има карактер стручног рада.
 5. М. Рајчевић, В. Поповић: „Привредно законодавство Републике Српске и потреба хармонизације са правом Европске уније“. Рад је објављен у часопису “Право и привреда” и представља реферат на Петом савјетовању правника у привреди СРЈ одржаном у Врњачкој Бањи 1996. године. У овом раду аутори дају приказ стања привредног законодавства Републике Српске и сугеришу могуће путеве хармонизације са правом Европске уније. Наиме, Дејтонски споразум о успостављању мира у БиХ указује на потребу уједначавања привредно-правне регулативе Републике Српске са правом Европске уније као једну од могућих претпоставки бржег укључивања домаће привреде у савремене тржишне токове. Рад има карактер стручног рада.
 6. М. Рајчевић, В. Поповић: „Регулатива и приватизација у Републици Српској“. Рад је објављен у часопису “Право и привреда” и представља реферат на Шестом сусрету правника у привреди СРЈ одржаног у Врњачкој Бањи 1997. године. У овом раду аутори дају преглед правне регулативе у односу на приватизацију у Републици Српској као неминовном процесу. Било би неминовно усагласити читав низ законских прописа који на одређен начин представљају и правни основ за приватизацију. Рад има карактер стручног рада.
 7. М. Рајчевић, В. Поповић: „Прописи и приватизација у Републици Српској“. Овај рад је објављен у часопису “Право и привреда” и представља реферат на Седмом сусрету правника у привреди СРЈ одржаног у Врњачкој Бањи 1998. године. У овом раду аутори говоре о потреби даљњег усаглашавања прописа како би било могуће приступити провођењу самом процесу приватизације у Републици Српској. Рад има карактер стручног рада.
 8. В. Поповић: „Сенке на спору столећа“. Овај рад је објављен у Монографији Института за геополитичке студије Београд 1997. године под називом „Брчко-маказе над пупчаником“, групе аутора. У овом раду аутор анализира одступања арбитражне одлуке за област Брчко у односу на арбитражни уговор из Члана 5 Споразума о разграничењу и односним питањима као Анексу 2. Општег оквирног споразума за мир у БиХ. Наиме, као што је познато у овом арбитражном поступку као процесна арбитражна правила примјењивана су UNCITRAL-ова правила, као правила међународног трговинског права. Рад има карактер стручног рада.
 9. В. Поповић: „Одлука без правног основа“. Овај рад је објављен у Монографији Института за геополитичке студије Београд 1997. године под називом
  „Брчко-маказе над пупчаником“, групе аутора. У овом раду аутор анализира  одступања арбитражне одлуке за област Брчко посебно у односу на начин доношења арбитражне одлуке од стране предсједавајућег арбитра, као једног од тројице чланова арбитражног вијећа. Наиме, арбитражни уговор је за одлучивање у овом арбитражном поступку конституисао трочлано арбитражно вијеће, а према UNCITRAL-овим правилима која су у овом поступку примјењивана за доношење арбитражне одлуке је потребна већина чланова арбитражног вијећа, тј. од три арбитра, два. Рад има карактер научног рада.

ц) Пројекти

 1. В. Поповић, М. Рајчевић, В. Дукић: “Правни аспекти улагања капитала у мрежу ТТ саобраћаја у Републици Српској”. Пројекат је урађен за потребе Јавног предузећа Ј. П. Крајина из Бање Луке од стране Института за међународно право и међународну пословну сарадњу. Пројектом је дат преглед регулативе Републике Српске у области телекомуникација чиме се потенцијалним страним партнерима пружа увид у стање позитивно-правних прописа Републике Српске и могућностима улагања страног капитала у ову област.
 2. В. Поповић, М. Рајчевић, В. Дукић, М. Врачар, Љ. Клинцов, М. Попарић, М. Марчета: “Правни и економско – технички аспекти улагања страног капитала у привреду Републике Српске, са практичним примјерима”. Овај пројекат је рађен за потребе пословних банака у Републици Српској и има за циљ да потенцијалним страним улагачима у привреду Републике Српске и банке да увид о правној регулативи Републике Српске која регулише ову област. Дати су и практични примјери уговора у овој области. Пројекат је рађен од стране Института за међународно право и међународну пословну сарадњу Бање Лука.
 3. В. Поповић, Д. Јакшић, Н. Мојовић, В. Дукић: ,,Слободна зона Козарска Дубица”. Рад је рађен од стране Института за међународно право и међународну пословну сарадњу и Економског института у Бањој Луци за потребе општине Козарска Дубица. Рад анализира правне и економске претпоставке неопходне да би се могло приступити оснивању слободне зоне у Козарској Дубици.
 4. Учешће у пројекту: „Борба против корупције у образовању“, који изводи Центар за цивилно друштво – Kyodo, Сарајево, у партнерству са Хелсиншким одбором РС-а и придруженим партнером Центром за едукацију судаца и тужитеља, Сарајево, 2011. година.

Радови из других области:

 1. В. Поповић, В. Лукић: “Документи Дејтон – Париз”. Ова збирка је објављена 1994. године и представља збир свих докумената који су као Општи оквирни споразум за мир у БиХ усаглашени на Конференцији одржаној у Дејтону у временском периоду од 1. до новембра 1995. године и потписани у Паризу 14. децембра 1995. године. Поред Општег оквирног споразума и његових 11 анекса дат је и опис линије разграничења између Федерације БиХ и Републике Српске. Збирка има 146 страна и карактер стручног рада.
 2. В. Поповић, В. Лукић: “Документи: Дејтон-Париз”, “Documents: Dayton Paris”. Ова збирка представља измијењено и допуњено издање претходне збирке, објављена је на српско-енглеском језику, а садржи документе који се односе на конференције одржане 8. септембра 1995. године у Женеви и 26. септембра у Њујорку. Има 315 страна и карактер стручног рада.
 3. В. Поповић: “Косово у прошлости, садашњости и будућности”. Овај рад је објављен у ,,Годишњаку Правног факултета“ Бања Лука за 1996/1997. годину и говори о Косову кроз његову прошлост, садашњост и будућност. Наиме, циљ овог рада је био да се укаже на одређене грешке које су учињене у прошлости на Косову како би се могле извући одређене поуке за будућност. Рад има карактер научног рада.
 4. В. Поповић: “Прошлост Косова и Метохије-упозорење за будућност”. Овај рад је објављен у зборнику реферата Института за геополитичке студије Београд 1997. године. У раду су дати историјски подаци који се односе на прошлост Косова од његовог настанка до данас, а нарочито на насељавање Срба и Црногораца. Посебно је анализиран период између Првог и Другог свјетског рата о исељавању са овог простора и дата анализа Југословенског програма за Косово у циљу сузбијања исељавања и повратка исељених Срба и Црногораца на Косову, посебно са аспекта примјене Устава СРЈ и Устава Републике Србије. Рад има карактер стручног рада.
 5. В. Поповић: “Међународно-правни субјективитет Републике Српске”. Овај рад представља реферат на научном скупу одржаном у Бањој Луци 1997. године, под називом “Изградња и функционисање правног система Републике Српске”. Овај рад говори о оним елементима Дејтонског устава који даје међународно-правни субјективитет Републици Српској. Рад има карактер научног рада.
 6. В. Поповић: “Косово и Метохија нека размишљања у рјешавању проблема”. Овај рад представља реферат о уставно-правном статусу Косова и Метохије организованог од стране Југословенског удружења за Уставно право Београд 1998. године. У раду се говори о могућим приступима у рјешавању одређених проблема везаним за остваривање људских права на Косову. Рад има карактер стручног рада.
 7. В. Поповић: “Правни положај Уставног суда БиХ”. Овај рад представља реферат на међународном научном скупу који је одржан у Бањој Луци у организацији Konrad Adenauer фондације 1998. године, под називом Политика и право. Овај рад говори о правном положају Уставног суда БиХ, као једне од заједничких институција, предвиђених Уставом БиХ као Анексом 4. Општег оквирног споразума за мир у БиХ. Посебно је анализиран однос ове заједничке институције према Уставном суду Републике Српске и Уставном суду Федерације БиХ са аспекта међусобне надлежности, извршења одлука, итд. Рад има карактер стручног рада.
 8. Р. Кузмановић, М. Рајчевић и В. Поповић: “Уставно-правни положај Републике Српске”. Овај рад представља публикацију коаутора и има за циљ да буде у функцији упознавања представника међународне заједнице са уставно-правним положајем Републике Српске. Рад је преведен на њемачки, француски и енглески језик. Рад има карактер стручног рада.
 9. В. Поповић: ”Међународно-правни положај Републике Српске”. Овај рад представља реферат на научном скупу одржаном у Лакташима 1998. године, под називом “Република Српска у дејтонским границама”. Анализирајући однос заједничких институција БиХ и институција које према Дејтонском споразуму спадају у надлежност Републике Српске, аутор изводи закључак да Република Српска као држава има 75% суверенитета, што представља много већи суверенитет него што су га имале бивше југословенске Републике по Савезном уставу из 1974. године. Рад има карактер научног рада.
 10. В. Поповић: “Арбитража за област Брчко у свјетлу Дејтонског споразума”. Овај рад представља реферат на међународном конгресу који је одржан у Вашингтону 1998. године у организацији Српског конгреса уједињења. Аутор даје правни аспект арбитраже за област Брчко у свјетлу Дејтонског споразума, посебно анализирајући арбитражни уговор из Споразума о разграничењу и односним питањима као Анекса 2. Општег оквирног споразума за мир у БиХ и ток арбитражног поступка као нпр. утврђивање предмета спора, провођење доказног поступка, однос арбитражне одлуке према арбитражном уговору. Рад има карактер научног рада.

Након избора у звање ванредног професора кандидат је објавио сљедеће радове из области међународног трговинског права:

 1. В. Поповић, М. Рајчевић: “Могућности улагања страног капитала у Републику Српску”, Осми сусрет правника у привреди Југославије, Врњачка Бања 1999. године, ,,Право и привреда“ бр. 5-8/99, Београд, стр. 241-254.;
 2. В. Поповић: ,Неки правни аспекти “Арбитражне одлуке за област Брчко”, Девети сусрет правника у привреди Југославије, Врњачка Бања 2000. године, ,,Право и привреда“ бр. 5-8/2000, Београд, стр. 916-930.;
 3. В. Поповић: “Могућности и услови улагања страног капитала у Републику Српску”, Десети сусрет правника у привреди Југославије, Врњачка Бања 2001. године, ,,Право и привреда“ бр. 5-8/2001, Београд, стр. 453-459.;
 4. В. Поповић: “Могућности улагања страног капитала у Републику Српску према приједлогу новог Закона о страним улагањима”, Једанаести сусрет правника у привреди Југославије, Врњачка Бања 2002. године, ,,Право и привреда“ бр. 5-8/2002, Београд, стр. 447-452.;
 5. В. Поповић: “Развој јединственог тржишта у Босни и Херцеговини”, Дванаести сусрет правника у привреди Србије и Црне Горе, Врњачка Бања 2003. године, ,,Право и привреда“ бр. 5-8/2003, Београд, стр. 572-580.;
 6. В. Поповић: “Уговор о лизингу у новом законодавству Републике Српске”, Копаоничка школа привредног права, Право и светски поредак, Копаоник 2002. године, стр. 449-454.;
 7. В. Поповић: “Time-sharing уговор у приједлогу новог Закона о облигационим односима Републике Српске”, Међународно савјетовање “Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе”, Неум, јуна 2003. године, Зборник радова, стр. 129-138.;
 8. В. Поповић, Б. Мораит: “Реформа Закона о облигационим односима у Босни и Херцеговини (Републици Српској и Федерацији БиХ), ,,Српска правна мисао“, јануар-децембар 2002. године, број 1-4, стр. 5-24.;
 9. В. Поповић: “Time-sharing и уговор о лизингу у приједлогу новог Закона о облигационим односима Републике Српске”, ,,Српска правна мисао“, јануар-децембар 2002. године, број 1-4, стр. 179-199.;
 10. В. Поповић: “Реформа регистрације пословних субјеката у Републици Српској”, Право и демократска култура, Копаоник, 2003. године.;
 11. В. Поповић: “Нови Закон о страним улагањима Републике Српске”, ,,Привредник“ Београд, 1.-15. април 2000. године, број 133, стр. 65-66.;
 12. В. Поповић: “Услови улагања страног капитала у Републику Српску”, ,,Привредник“ Београд, 15.-28. фебруар 2001. године, број 106, стр. 63-65.;
 13. В. Поповић: “Основана спољнотрговинска комора БиХ”, ,,Привредник“ Београд, 15.-31. јануар 2002. године, број 128, стр. 99.;
 14. В. Поповић: “Опорезивање прихода од ауторских права, патената и техничких унапређења”, ,,Привредник“ Београд, 15.-28. фебруар 2002. године, број 130, стр. 53-54.;
 15. В. Поповић: “Нови Закон о концесијама”, ,,Привредник“ Београд, 15.-31. мај 2002. године, број 136, стр. 69-70.

Радови из других области

 1. В. Поповић: “Заштита људских права у Босни и Херцеговини”, Право и људске вредности, Копаоник, 2001. године, стр. 741-746.;
 2. В. Поповић: “Нови Закон о порезу на имовину”, ,,Привредник“ Београд, 15.-30. новембар 2001., број 124, стр. 53-55.;
 3. В. Поповић: “Нови начин регулисања промета на велико нафте, нафтних деривата и уља за ложење”, ,,Привредник“ Београд, 15.- 30. април 2002. године, број 134, стр. 67.

Приказ публикованих радова послије избора у звање ванредног професора из области међународног трговинског права

 1. Књигe

            “Уговори у привреди”, М. Васиљевић, М. Рајчевић и В. Поповић: Теорија-пракса-обрасци, Правни факултет, Центар за публикације, Бања Лука, 2002. године, стр. 487. Ради се о књизи-уџбенику за студенте правних факултета, економских факултета и последипломских студија, при чијој изради су кориштени прописи бивше СФРЈ, СР БиХ, Републике Српске као и обимна судска и арбитражна пракса и узансе, страни национални прописи, као и многобројне конвенције које су неопходне за разумијевање појединих уговора, али и скренула пажња свим заинтересованим, а и правце кретања регулативе ваннационалних оквира, што нарочито може да буде од великог значаја оним субјектима који се баве спољном трговином. Књига је подијељена у пет глава, почев од општих правила уговора у привреди, преко уговора о продаји, као најважнијег уговора робног промета, до уговора који су груписани по својим грађанско-правним основама, како би се у недостатку посебних одредаба могла користити општа правила, било из уговора о налогу, било из уговора о дјелу или и нека друга, ако им је грађанско-правна основа мјешовита, што представља карактеристику за уговоре који су се појавили као продукт аутономне привредне праксе. Дакле, поред именованих уговора из Закона о облигационим односима и именованих уговора регулисаних специјалних прописа из области саобраћаја, као и другим међународним изворима, у књизи су обрађени и они уговори који представљају производ аутономног трговинског и међународно-трговинског права.

         б) Монографије

 “Правни аспекти доцње продавца са испоруком робе”, В. Поповић, Правни факултет у Бањој Луци, 2000. године, стр. 194.

Ради се о дорађеном и допуњеном издању магистарског рада, кога је кандидат одбранио на Правном факултету у Бањој Луци, новембра мјесеца 1989. године, под називом “Доцња продавца са испоруком робе”, чије само објављивање представља допринос научној стварности. Међутим, овај рад је допуњен новим теоријским схватањима и ставовима судске и арбитражне праксе. Треба посебно нагласити да доцња, нарочито код уговора о привреди није довољно изражена не само у домаћем, него и у међународном праву, тако да овај рад уствари представља упоредно-правни приказ аспекта доцње продавца, не само у домаћем, него и у међународном праву и представља значајан допринос научној стварности, а нарочито у судској и арбитражној пракси.

Рад се састоји од уводног дјела и пет глава и има 194 стране.

Након избора у звање редовног професора кандидат је објавио сљедеће радове из области међународног трговинског права

Књиге:

 1. В. Поповић - Р. Вукадиновић: ”Међународно пословно право – Општи део”, Правни факултет у Бањој Луци, Правни факултет у Крагујевцу, 2005. година. Уџбеник, 510 страна, прво издање;
 2. В. Поповић - Р. Вукадиновић: ”Међународно пословно право – Општи део”, Правни факултет у Бањој Луци, Правни факултет у Крагујевцу, 2007. година. Уџбеник, 330 страна, друго издање;
 3. В. Поповић - Ф. Турчиновић: ”Међународно јавно право”, Правни факултет у Бањој Луци, 2007. година. Уџбеник, 430 страна;
 4. В. Поповић - Д. Мировић: ”Трговинско право - Статусни део привредна друштва”, Факултет спољне трговине Бијељина, 2007. година. Уџбеник, 273 стране;
 5. В. Поповић – Р. Вукадиновић: “Међународно пословно право - посебни део, Уговори међународне трговине”, Правни факултет Бања Лука и Центар за право Европске уније у Крагујевцу, 2010. година. Уџбеник, 542 стране.

Радови са научних скупова и међународних конференција:

 1. В. Поповић: ”Јавна предузећа у упоредном праву и право Републике Српске”, ”Октобарски правнички дани”, ,,Правна ријеч“, Бања Лука, 2004. године, страна 103-123;
 2. В. Поповић: ”Типови уговора о страном улагању, обезбјеђење уговора и уобичајне клаузуле”, ”Октобарски правнички дани”, ,,Правна ријеч“, Бања Лука, 2005. године, страна 71-91;
 3. В. Поповић: ”UNCITRAL комисија”, ”Октобарски правнички дани”, ,,Правна ријеч“, Бања Лука, 2006. године, страна 531-543;
 4. В. Поповић: ”Уговор о лизингу у правном систему Републике Српске”, ”Октобарски правнички дани”, ,,Правна ријеч“, Бања Лука, 2007. године, страна 391-407;
 5. В. Поповић - Б. Топић: ”Уговорни систем Уједињених нација за заштиту људских права”, ”Октобарски правнички дани”, ,,Правна ријеч“, Бања Лука, 2008. године, број 14/2008, страна 409-427;
 6. В. Поповић: ”Комисија Уједињених нација за међународно трговинско право - UNCITRAL (као субјект међународног пословног права)”, ”Октобарски правнички дани”, ,,Правна ријеч“, Бања Лука, 2009. године, број 20/2009, страна 615-630;
 7. В. Поповић: ”Уговор о франшизингу као извор међународног пословног права”, ”Октобарски правнички дани”, ,,Правна ријеч“, Бања Лука, 2010. године, број 25/2010, страна 9-18;
 8. В. Поповић: ”Уговор о кредиту и валутна клаузула у страној валути“, ”Октобарски правнички дани”, ,,Правна ријеч“, Бања Лука, 2011. године, број 29/2011, страна 11-22;
 9. В. Поповић: ”Споразум о питањима сукцесије СФРЈ као извор међународног права”, ”Октобарски правнички дани”, ,,Правна ријеч“, Бања Лука, 2012. године, број 33/2012, стр. 13-23.
 10. В. Поповић: ”Хармонизација правног система Босне и Херцеговине и Републике Српске са правом Европске уније”, Правни систем Републике Србије- усаглашавањем са правом Европске уније, Ниш, 2005. године, страна 181-205;
 11. В. Поповић: „Искуства Републике Српске у хармонизацији права са правом Европске уније“, „Право Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе“, Ниш, 2009. године, страна 419-436;
 12. В. Поповић: ”Неки аспекти хармонизације права Републике Српске са Споразумом о стабилизацији и придруживању”, „Право Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе“, Ниш, 2010. године, страна 201-223;
 13. В. Поповић: ”О реформи регистрације пословних субјеката у Републици Српској и Босни и Херцеговини”, ,,Право и привреда“, Врњачка Бања, 2004. године, страна 111-126;
 14. В. Поповић: ”Хармонизација правних система Босне и Херцеговине и Републике Српске у области привредног права”, ,,Право и привреда“, Врњачка Бања, 2005. године, страна 816-833;
 15. В. Поповић: ”Споразум о стабилизацији и придруживању као извор комунитарног права”, ,,Право и привреда“, Врњачка Бања, 2006. године, страна 602-619;
 16. В. Поповић - М. Рајчевић: ”Арбитража у Босни и Херцеговини”, ,,Право и привреда“, Врњачка Бања, 2007. године, страна 225-267;
 17. В. Поповић: ”Корпоративно управљање у банкама (са посебним освртом на Републику Српску и Босну и Херцеговину); ,,Право и привреда“, Врњачка Бања, 2008. године;
 18. В. Поповић: ”Концесије као посебни облици страних улагања”, ,,Право и привреда“, Врњачка Бања, 2009. године, страна 495-504;
 19. В. Поповић: ”Споразум о стабилизацији и придруживању као извор пословног права”, ,,Право и привреда“, Врњачка Бања, 2010. године, страна 332-349;
 20. В. Поповић – М. Рајчевић: ”Правни статус јавних предузећа у Републици Српској”, ,,Право и привреда“, Врњачка Бања, 2011. године, страна 72-90;
 21. В. Поповић: „Задругарство и његов значај за развој привреде Републике Српске“, ,,Право и привреда“, Врњачка Бања, 2012. године, страна 97-107;
 22. В. Поповић: ”Хармонизација правног система Босне и Херцеговине и Републике Српске са правом Европске уније у области привредно-правних односа”, Будвански правнички дани, Будва 2007. године, страна 235-245;
 23. В. Поповић – Б. Топић: ”Могућност остваривања заштите људских права пред Европским судом за људска права у Стразбуру”, Будвански правнички дани, Будва 2008. године, страна 25-40;
 24. В. Поповић: “Искуства Републике Српске у хармонизацији права са правом Европске уније”, Будвански правнички дани, Будва 8– 12. јуни 2009. године, страна 199-211;
 25. В. Поповић: ”Неки аспекти хармонизације права Републике Српске са Споразумом о стабилизацији и придруживању”, Будвански правнички дани, Будва 7 – 11. јуни године, страна 213-227;
 26. В. Поповић – М. Рајчевић: „Неки аспекти страних улагања у Републику Српску“, Будвански правнички дани, Будва 13 – 16. јуна 2011. године, страна 245-255;
 27. В. Поповић: „Задруге као субјект пословног права“, Будвански правнички дани, Будва 11 – 15. јуни 2012. године, страна 275-283;
 28. В. Поповић: ”Реформа регистрације пословних субјеката у Републици Српској”, ,,Правни живот“, Копаоничка школа природног права, Копаоник 2003. године;
 29. В. Поповић: ”Правни положај и улога Омбудсмана у заштити људских права и слобода у Босни и Херцеговини”, ,,Правни живот“, Копаоничка школа природног права, Копаоник 2004. године, страна 913-931;
 30. В. Поповић: ”Институције Омбудсмана у заштити људских права”, ,,Правни живот“, Копаоничка школа природног права, Копаоник 2005. године, страна 1089-1105;
 31. В. Поповић: ”Правна природа одлука међународних трговачких арбитража”, ,,Правни живот“, Копаоничка школа природног права, Копаоник 2006. године;
 32. В. Поповић: ”Унутрашњи механизми заштите људских права”, ,,Правни живот“, Копаоничка школа природног права, Копаоник 2007. године, страна 337-353;
 33. В. Поповић - С. Марић: “Страна улагања и њихов значај за развој привреде”, ,,Правни живот“, Копаоничка школа природног права, Копаоник 2009. године, страна 503-516;
 34. В. Поповић: “Правни систем Републике Српске и стандарди Европске уније”, ,,Правни живот“, Копаоничка школа природног права, Копаоник 2010. године, страна 429-438;
 35. В. Поповић: “Заштита страних инвестиција и инвеститора у Републици Српској и Босни и Херцеговини“, ,,Правни живот“, Копаоничка школа природног права, Копаоник 2011. године, страна 251-263;
 36. В. Поповић “Неки аспекти споразума о сукцесији имовине бивше СФРЈ”, ,,Правни живот“, Копаоничка школа природног права, Копаоник 2012. године, страна 219-232;
 37. В. Поповић: ”Неки аспекти арбитражног рјешавања спорова у државама насталим на територији бивше СФРЈ”; Међународна конференција о примјени Закона о парничном поступку у Босни и Херцеговини и региону, Правни факултет у Источном Сарајеву, 1. и 2. јуна 2007. године;
 38. В. Поповић: “Принцип законитости у контексту ретроактивне примјене Кривичног закона”, Зборник радова ”Актуелна питања у примјени кривичног законодавства у Босни и Херцеговини”, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Удружење за кривично право и праксу Републике Српске, Бања Лука, 2009. године, страна 5-16;
 39. В. Поповић: “О реформи јавних предузећа у БиХ”, Међународни научни скуп “Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе”, Неум, 2004. године, Зборник радова, страна 121-132;
 40. В. Поповић: “О новом законодавству у области регистрације пословних субјеката у Босни и Херцеговини и Републици Српској”, Међународни научни скуп “Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе”, Неум, 2005. године, Зборник радова, страна 315-328;
 41. В. Поповић: “Уговор о кредиту: Неки аспекти обезбјеђења и осигурања”, Међународни научни скуп “Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе”, Неум, 2006. године, Зборник радова, страна 149-163;
 42. В. Поповић: “Арбитражно рјешавање спорова у државама насталим на територији бивше СФРЈ”, Међународни научни скуп “Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе”, Неум, 2007. године, Зборник радова, страна 543-553;
 43. В. Поповић: ”Уговор о лизингу у правном систему Републике Српске”, Међународни научни скуп “Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе”, Неум, 2008. године, Зборник радова, страна 116-122;
 44. В. Поповић: “Концесије као посебни облици страних улагања у Републици Српској”, Међународни научни скуп “Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе”, Неум, 2009. године, Зборник радова, страна 86-91;
 45. В. Поповић: “Добровољна ликвидација као начин престанка предузећа према новом Закону о привредним друштвима Републике Српске”, Међународни научни скуп “Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе”, Неум, 2010. године, Зборник радова, страна 95-101;
 46. В. Поповић: „Уговор о међународној продаји електричне енергије“, Међународни научни скуп “Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе”, Неум, 2011. године, Зборник радова, страна 135-142;
 47. В. Поповић: „Правни значај стандардизације правила у области међународних трговачких послова“, Међународни научни скуп “Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе”, Неум, 2012. године, Зборник радова, страна 45-52.
 48. В. Поповић и Р. Вулић, „Економска интересна групација француског права“, ,,Годишњак Правног факултета“ Универзитета у Бањој Луци, бр. 34, 2012. године, страна 9-27.

Радови из других области права:

Књиге:

 1. В. Поповић - Б. Топић - С. Марић: ”Nullum crimen, nulla poena sine lege”, Правни факултет у Бањој Луци, 2008. године, 775 страна;
 2. В. Поповић – Б. Топић: ”Европски суд за људска права у Стразбуру – Могућност остваривања заштите људских права”, Правни факултет у Бањој Луци, 2008. године, уџбеничка литература, 230  страна;

Радови са научних скупова и међународних конференција

Научни скупови:

 1. В. Поповић: ”Подјела надлежности између институција Босне и Херцеговине и ентитета”, Академија наука и умјетности Републике Српске, Зборник радова са научног скупа 2000. година, страна 89-95 – Неки аспекти апелационе јурисдикције Уставног суда Босне и Херцеговине и ентитета;
 2. В. Поповић: ”Република Српска-Десет година Дејтонског споразума” Академија наука и умјетности Републике Српске, Зборник радова са научног скупа, 2005. године, страна 89-111 – ”Република Српска – Дејтонски мировни споразум, стање и перспективе”;
 3. В. Поповић: ”Република Српска - Петнаест година постојања и развоја” Академија наука и умјетности Републике Српске, Зборник радова са научног скупа, 2007. година, страна 143-157 – ”Неки правни аспекти пресуде Међународног суда правде у спору Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе”;
 4. В. Поповић: ”Право на жалбу као основно људско право-жалба на пресуду другостепеног суда”, Академија наука и умјетности Републике Српске, Зборник радова са научног скупа, страна 425-437;
 5. В. Поповић “Однос судске власти у Републици Српској и Босни и Херцеговини“, Академија наука и умјетности Републике Српске, Зборник радова са научног скупа, година, страна 265-275.

Учешће и рад на међународним конференцијама:

 1. Стразбур (Француска) 19. април 2004. године - Радни састанак Венецијанске комисије на тему „Реструктуисање институција омбудсмана у Босни и Херцеговини“, у организацији Савјета Европе, на којој су донесени закључци у вези са реформом институција омбудсмана у Босни Херцеговини.
 2. Будимпешта (Мађарска) 10. маја 2004. године - сједница Генералне скупштине Европског института омбудсмана (EOI).
 3. Сеул (Јужна Кореја) од 14. до 17. септембра 2004. године - Седма конференција Државних институција за људска права. Тема конференције је била „Заговарање људских права у вријеме конфликта и борбе против тероризма“, а рад је организован у четири радне групе након чега је уприличена Генерална пленарна сједница на којој су извјестиоци обавијестили присутне о закључцима сваке од радних група. Конференција је била у организацији Савјета Европе и Државне комисије за људска права Јужне Кореје.
 4. Грчка - септембар 2004. године - Конференција „Омбудсмани у Југоисточној Европи: промовисање регионалне сарадње“ у организацији EUNOMIA пројекта грчког Омбудсмана, OSCE мисије у Србији и Црној Гори, Пакта стабилности за Југоисточну Европу и Министарства за локалну самоуправу Републике Србије у Београду.
 5. Барселона (Шпанија) од 17. до 19. новембра 2004. године – Конференција „Потицање демократских институција на рад“ у организацији Савјета Европе у Барселони која је представљала завршетак трогодишњег пројекта Савјета Европе. Циљ овог пројекта је да се консолидују уобичајени европски стандарди и утврде реформе које би омогућиле државама чланицама да изграде демократске институције које би биле репрезентативније, транспарентније и приступачније за све. Два кључна документа укратко приказују резултате пројекта: „Развој демократије у Европи: аналитички приказ acquis Савјета Европе“ - проф. др Lanjrence Pratchett и „Будућност демократије у Европи: трендови, анализе и реформе“ (Зелени документ) - проф. Philippe C. Schmitter.
 6. Берлин (Њемачка) у периоду од 25. до 27. новембра 2004. године - Трећи округли сто Државних институција за људска права (NHRI) који је организован у сарадњи са комесаром за људска права у Савјету Европе и Њемачким институтом за људска права. Округли сто се иначе одржава сваке друге године и петом састанку Државних институција за промовисање и заштиту људских права у Берлину.
 7. Игало (Црна Гора) од 2. - 4. марта 2004. године - скуп „Регионалне школе људских права за правнике“ и одржано предавање на тему „Улога омбудсмана у заштити права на уживање имовине“. Школа је одржана у организацији већег броја невладиних организација са простора бивше Југославије и једна је у низу таквих.
 8. Берлин (Њемачка) 3. - 4. децембра 2004. године - Семинар на тему „Едукација о људским правима у државним институцијама за људска права у Европи“. Семинар је одржан у организацији Њемачког института за људска права у Берлину, а тема је била едукација коју спроводе разне организације за људска права у Европи. Учесници су били представници државних институција омбудсмана или комисије за људска права. Осим учесника из БиХ, који су на конференцији презентовали искуства из БиХ, семинару су присуствовали представници Арменије, Азербејџана, Данске, Њемачке, Грчке, Ирске, Сјеверне Ирске, Казахстана, Луксембурга, Пољске и Шпаније.
 9. Washington (Сједињене Америчке Државе) - 1. до 4. фебруара 2005. године - 53. Молитвени доручак са предсједником Сједињених Америчких Држава који сваке године организује предсједник Сједињених Америчких држава за посебне међународне госте, званичнике других влада, дипломатску заједницу, лидере широм свијета и пријатеље, у којем је својству проф. др Витомир Поповић и био позван да би подијелили дух пријатељства кроз захваљивање и молитву.
 10. Копенхаген (Данска) од 30. марта до 2. априла 2005. године - 50. годишњица Институције данског омбудсмана, а поводом које је организован 9. округли сто Европског омбудсмана и комесара за људска права Савјета Европе, састанак у сарадњи са Министарством вањских послова Данске који је носио наслов „Успостављање и оцјењивање демократских институција“, те Симпозијум који се одржао на Универзитету у Копенхагену на којем је проглашен побједник писменог натјецања на тему „Управни судови и институције омбудсмана - успоредба улога које имају у друштву“. Омбудсман је активно учествовао током сва три састанка.
 11. Лондон (Велика Британија) - 14. и 15. јуни 2005. године - Статусна конференција Арбитражног трибунала за Брчко Дистрикт. Проф. др Витомир Поповић је присуствовао Статусној конференцији за Брчко Дистрикт у својству арбитра из Републике Српске, а која је одржана са циљем идентификовања питања која могу захтијевати рјешавање од стране Трибунала.
 12. Vilnius (Литванија) 24. септембар 2005. године - Генерална скупштина Европског института омбудсмана. Током Скупштине се разматрао начин гласања и број гласача из једне институције код скупштинског гласања при доношењу битних одлука, као што су промјене статута Европског института омбудсмана и сл.
 13. Нови Сад (Србија) од 20. октобра до 21. октобра 2005. године - Конференција “Омбудсман у мултиетничким друштвима” у организацији Покрајинског омбудсмана Војводине у Новом Саду. Учесници конференције су дискутовали о: Међународним стандардима и домаћим прописима; Значају институције омбудсмана у едукацији и ширењу свијести, борби против национализма и ксенофобије и др.
 14. Инзбрук (Аустрија) април 2006. године - Ванредна Генерална скупштина Европског института Омбудсмана (EOI). Повод заказивања ванредне Скупштине је било именовање нових чланова Одбора који се проширује у складу са Статутом усвојеним у Vilniusu (Литванија) године.
 15. Беч (Аустрија) јуни 2006. године - Генерална скупштина Међународног института омбудсмана (IOI) и радни састанак. Поред презентације „Надлежност Европског омбудсмана-опис и анализе статуса quo“, учесници су имали прилику да промовишу размјену искустава између дугогодишњих и недавних чланица IOI европске регије, али и сазнају више о улози и функцији омбудсмана у различитим европским државама.
 16. Грчка јуни 2006. године - Семинар на тему Надзор полиције од стране Омбудсмана у организацији Eunomia програм институције Грчког омбудсмана. Семинар је пружио прилику да се дискутује о широком спектру питања из свакодневног рада институција омбудсмана, а у вези са надзором рада полиције и релевантним поступањима у предметима.
 17. Златибор (Србија) септембар 2006. године – Радионица “Локални омбудсман” у саставу пројекта „Јачање правног оквира“, Програм подршке општинама Србије био је организатор радионице „Локални омбудсман“, одржане у септембру мјесецу на Златибору. Проф. др Витомир Поповић је био један од главних говорника током ове радионице.
 18. Берлин (Њемачка) новембар 2006. године - Округли сто на тему “Улога државних институција за људска права у процесу праћења поштивања конвенција од стране релевантних тијела“. Учесници су презентовали проблеме са којима се сусрећу у својим земљама када је у питању примјена конвенција које су њихове државе ратификовале и преузеле обавезу примјене.
 19. Кијев (Украјина) од 12. априла до 14. априла 2008. године - Међународна конференција ”Модерни изазови у домену људских права и слобода”. Конференција је одржана поводом шездесетогодишњице Опште декларације о људским правима и десетогодишњице институције Омбудсмана Украјине.
 20. Ниш (Република Србија) мај 2009. године - Међународна научна конференција “Право Републике Србије и право Европске уније - стање и перспективе”.
 21. Москва (Руска Федерација) - 11. и 12. март 2010. године – Међународна конференција – засједање Координационог совјета Међународног савеза правника.
 22. Београд (Србија) - 24. мај 2010. године – Европски центар за мир  и развој Универзитета за мир Уједињених нација, Међународна конференција “Важност помирења и толеранције у постизању циљева концепта људске безбједности: слобода од страха и слобода од неимаштине”
 23. Београд (Србија) - Правни факултет Универзитета у Београду, 19. март 2010. године - Београдска конференција о арбитражи, “Combining Mediation and Arbitration in International Business Practice“ („Повезивање медијације и арбитраже у међународној пословној пракси“)
 24. Москва (Руска Федерација) - 14. фебруар 2011. године - предавање на Московском државном универзитету управљања Владе Москве, на тему „Правни положај Републике Српске“.
 25. Москва (Руска Федерација) - 15. фебруар 2011. године – Московски државни универзитет Ломоносов, предавање „Правни положај образовања у Републици Српској“
 26. Будва – Милочер (Црна Гора) – 22. октобар 2011. године – Европски центар за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација, “VII Међународна конференција о помирењу, толеранцији и људској безбједности на Балкану“.
 27. Љубљана (Словенија) - новембар 2012. године -   Господарска зборница Словеније, Конференца словенске арбитраже, „Арбитража – пословни модел рјешавања спорова”.
 1. Београд (Србија) - 29. новембар 2012. године - Институт за међународну политику и привреду и њемачка фондација Ханс Заједел, Међународна конференција “Регулисање отворених питања држава сукцесора СФРЈ”.
 2. Златибор (Србија) - од до 02. марта 2013. године - XIV Зимска школа европског права.
 3. Бања Лука (Република Српска, Босна и Херцеговина) - 03. 2013. године - Kyodo - округли сто „Институт застаре у БиХ кривичном законодавству“. Рад под називом: „Институт застарјелости у кривичном праву Босне и Херцеговине“
 4. Тирана (Албанија) – 11.-12. март 2013. године – III Регионална конференција Форума за грађанско право за Југоисточну Европу.
 5. Београд (Србија) Правни факултет Универзитета у Београду - март
 6. године - „V Belgrade Arbitration Conference“. („V Београдска арбитражна конференција о Унцитраловим правилима“)
 7. Требиње (Република Српска, Босна и Херцеговина) - и 13. април 2013. године - Међународни научни скуп „Тешки облици криминалитета и државна реакција“.
 8. Београд (Србија) - 22. и 23. април 2013. године - Међународна научна конференција „Стратешки правци развоја и утврђивања положаја Србије у савремним међународним односима“.
 9. Етно-село Станишићи – Бијељина (Република Српска, Босна и Херцеговина) - и 25. мај 2013. године - Међународни научни скуп „Евроазијски савез“.
 1. Врњачка Бања (Србија)- 29. и 30. мај 2013. године - Двадесети сусрет правника у привреди Србије „Држава и привреда“, рад под називом „Привредно-правни аспекти споразума о сукцесији имовине бивше СФРЈ“,
 2. Бања Лука (Република Српска, Босна и Херцеговина) - од 09. до 11. јуна 2013. године - Међународни самит за мир и помирење „Корак напријед корак назад“,.
 3. Будва- Бечићи (Црна Гора) - – 16. јун 2013. године - Будвански правнички дани, рад под називом „Споразум о сукцесији имовине бивше СФРЈ и његова практична примјена у Босни и Херцеговини“.
 4. Неум (Босна и Херцеговина) - од 21. до 23. јуна 2013. године - Једанаесто међународно савјетовање „Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе“, рад под називом „Споразум о сукцесији имовине бивше СФРЈ и његова практична примјена у Босни и Херцеговини“.
 5. Бања Лука (Република Српска, Босна и Херцеговина) - јуни 2013. године - Конференција са темом „Презентација студије: Правни аспекти борбе против корупције у високом образовању – de lege lata и de lege ferenda, рађене у оквиру пројекта: Ангажовање студената постдипломских студија из БиХ у сусрет европским интеграцијама“.
 6. Љубљана (Словеника) - 28. и 29. јуни 2013. године - Уиа семинар.
 7. Златибор (Србија) - од 03. до 06. септембра 2013. године - Савјетовање судија привредних судова Србије, рад под називом „Неки аспекти споразума о сукцесији имовине бивше СФРЈ“.
 8. Београд (Србија) - 11. и 12. октобар 2013. године - ECPD међународни округли сто посвећен националном и међуетничком помирењу,  вјерској толеранцији и људској безбједности на Балкану „Глобални југ“.
 9. Бања Лука (Република Српска, Босна и Херцеговина) - и 05. октобар 2013. године - Октобарски правнички дани.
 10. Љубљана (Словеника) - 04. новембар 2013. године - Конференција словенске арбитраже.
 11. Копаоник (Србија) - од 13. до 17. децембра 2013. године - Копаоничка школа природног права, , рад под називом „Уговор о концесијама у праву Републике Српске“.
 12. Златибор (Србија) - од 24. до 28. фебруара 2014. године - 15. Зимска школа европског права, посвећена тумачењу и примени ССП, јавним набавкама и концесијама у електропривреди.
 13. Требиње (Република Српска, Босна и Херцеговина) - од 18. до 20. марта 2014. године - Међународна научно-стручна конференција ,,Сузбијање криминалитета и европске интеграције са освртом на еколошкикриминалитет“.
 14. Даблин (Ирска) - 10. и 11. април 214. године - Трећи европски регионални форум декана правних факултета, Међународна асоцијација правних факултета.
 15. Нови Сад (Србија) - 25. април 2014. године - Манифестација „Упознај Српску, упознај своје“.
 16. Бања Лука – Доња Градина - (Република Српска, Босна и Херцеговина) - и 20. мај 2014. године - Шеста међународна конференција о Јасеновцу.
 17. Београд (Србија) - 29. и 30. мај 2014. године - Међународна научна конференција „Стари и нови светски поредак – између европских интеграција и историјских оптерећења: перспективе и изазови за Европу 21. века“, Институт за међународну политику.
 18. Бања Лука (Република Српска, Босна и Херцеговина) - 30. и 31. мај 2014. године - Научни скуп „Први свејтски рат – узроци и посљедице“.
 19. Москва (Русија) - 10. јуни 2014. године - Међународни конгрес правника.
 20. Неум (Босна и Херцеговина) - 20, 21. и 22. јуни 2014. године - Дванаесто међународно савјетовање „Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе“,. Назив рада: „Хармонизација прописа свјетске трговинске организације у Босни и Херцеговини“.
 21. Врњачка Бања (Србија) - од 09. до 12. септембра година -Двадесет трећи сусрет правника у привреди Србије „Реформа права у привреди“,. Назив рада: „Право располагања удјелима друштва са ограниченом одговорношћу у праву Републике Српске“.
 22. Златибор (Србија) - од до 05. септембра 2014. године - XXII Традиционално савјетовање привредних судова Републике Србије.
 23. Бања Лука (Република Српска, Босна и Херцеговина) - и 04. октобар 2014. године  - Научни скуп „Октобарски правнички дани“. Назив рада: „Компромисна клаузула у арбитражи за област Брчко“.
 24. Београд (Србија) - од 24. до 25. октобра 2014. године - X Међународна конференција ECPD-a о помирењу, толеранцији и људксе безбједности на Балкану, ,,Нови Балкан и ЕУ: мир, развој, интеграција“.
 25. Љубљана (Словенија) - 11. новембар 2014. године - „Конференција Словенске арбитраже“.
 26. Копаоник (Србија) - од 13. до 17. децембра 2014. године - Копаоничка школа природног права „Право и начело савесности и поштења“,. Рад под називом: ,,Кодификација грађанског права у Републици Српској“.
 27. Златибор (Србија) - од 26. фебруара до 01. марта 2015. године - XVI Зимска школа европског права „Србија и ЕУ“.
 28. Љубљана (Словенија) - од 24. до марта 2015. године - Заједничка UNICITRAL-LAC конференција о рјешавању спорова пред симулацијом арбитраже.
 29. Тренто (Италија) - од 14. до 16. маја 2015. године - Међународни састанак декана.
 30. Ниш (Србија) - од 18. до 19. маја 2015. године - Међународна научна конференција на тему „Право и функција заштите слабијег“, Правни факултет Универзитета у Нишу.
 31. Будва (Црна Гора) - од 08. до 12. јуна 2015. године - Будвански правнички дани. Рад под називом: „Нацрт Грађанског законика Републике Србије као претеча Грађанском законику Републике Српске“.
 32. Неум (Босна и Херцеговина) - од 12. до 14. јуна 2015. године - Тринаесто међународно савјетовање „Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе“. Рад под називом: „Новине у стечајном праву Републике Српске“.
 33. Косовска Митровица (Србија) 23. јуни 2015. године - Научни скуп „Правни систем и заштита од дискриминације“ Правни факултет у Косовској Митровици.
 34. Златибор (Србија) - од 17. до септембра 2015. године - 55. редовно савјетовање Удружења за кривичну теорију и праксу.
 35. Бања Лука (Република Српска, Босна и Херцеговина) - од 02. до 03. октобра 2015. године - Октобарски правнички дани,. Рад под називом: ,,Међународни центар за рјешавање инвестиционих спорова“.
 36. Мадрид (Шпанија) -од 25. до 29. октобра 2015. године - Глобални форум декана правних факултета.
 37. Бања Лука (Република Српска, Босна и Херцеговина) - 6. и 7. новембар 2015. године - Научни скуп „Двадесет година од потписивања Дејтонског споразума, Академија наука,. Рад под називом: ,,Правосуђе и Дејтонски мировни споразум“.
 38. Београд (Србија) – 6. новембар 2015. године - Научна конференција „Миграције: правни, безбједноносни, демографски и социо-економски проблеми“.
 39. Копаоник (Србија) - од 13. до 17. децембра 2015. године - Копаоничка школа природног права. Рад под називом: „О аргументима за доношење Грађанског законика Републике Српске.
 40. Златибор (Србија) – од 25. до 28. фебруара 2016. године - XVII Зимска школа европског права: „Србија и ЕУ“.
 41. Крагујевац, (Србија) - од 13. до 14. априла 2016. године, међународна конференција „Правна сигурност као поспешујући фактор за директне стране инвестиције“. Рад: ,,Директне стране инвестиције у Републици Српској и Босни и Херцеговини“.
 42. Бања Лука, (Република Српска) - 20. април 2016. године, научна конференција „Безбедоносни аспекти и перспективе Републике Српске“.
 43. Јахорина, (Република Српска) – од 20. до 21. априла 2016. године, Форум економиста под називом „Кретања на свјетском тржишту и њихове импликације на регион Југоистичне Европе: Да ли смо на прагу нове свјетске економске кризе“. Рад: „Кретања на свјетском тржишту и њихове импликације на регион Југоисточне Европе.
 1. Гданск (Пољска) - од 28. априла до 1. маја 2016. године, Међународни форум  декана правних факултета.
 2. Београд (Србија) - 18. маја 2016. године, конференција „Отворена питања у примени Анекса „Г“ и „Е“ Споразума о питањима сукцесије СФРЈ (Бечког споразума), који се односе на приватну својину и стечена права“.
 3. Ниш (Србија) – од 19. до 20. маја 2016. године, међународна научна конференција „Контрола у унутрашњем, међународном и праву Европске уније“.
 4. Косовска Митровица (Србија) – маја 2016. године, научни скуп „Људска права између идеала и изазова садашњости“.
 5. Будва (Црна Гора) - од 06. до 10. јуна 2016. године, Двадесетпрви Будвански правнички дани „Актуелна питања савременог законодавства“.
 6. Неум, (Хрватска) – од 17. до 19. јуна 2016. године, XIV међународно савјетованње „Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе“.
 7. Златибор (Србија) – од 22. до 24. септембра 2016. Учешће на Редовном годишњем савјетовању Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу под називом Европске интеграције и казнено законодавство (поглавље 23 - норма, пракса и  мере хармонизације) .
 8. Јахорина (Република Српска) – од 19. до 22. октобра 2016, XI савјетовање из области грађанског права ,,Актуелна питања из области грађанског права у Босни и Херцеговини, теорија и пракса“.
 9. Бања Лука (Република Српска) – 11. новембар Међународни научни скуп на тему ,,Уговор о кредиту са валутном клаузулом у швајцарском франку“ у организацији Contractа – центра за међународну правну и пословну сарадњу д.о.о. Бања Лука. Реферат под насловом  ,,Уговор о кредиту и валутна клаузула у швајцарском франку“.
 10. Копаоник (Србија) – 13. - децембар 2016. године - Копаоничка школа природног права. Рад ,,О сукобу права ЕУ и инвестиционог права или о казни због усаглашавања унутрашњег права са правом ЕУ“

[1] Ови подаци су усаглашени са  2015.  годином