Статут Изворне Српске

Previous item Aliquam ultrices ante a... Next item Donec lacinia elementum

Статут Изворне Српске

На основу члана 13. и члана 14. Закона о политичким организацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 15/96), Oснивачка Скупштина Изворне Српске на сједници одржаној дана 05. 02. 2017. године у Бањој Луци, донијела је

С Т А Т У Т

ИЗВОРНЕСРПСКЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статутом Изворне Српске (у даљем тексту: Статут) утврђују се:

 1. Циљеви Изворне Српске (у даљем тексту: Странка) и начин њиховог остваривања,
 2. Назив, сједиште и симболи,
 3. Унутрашња организација и унутарстраначки односи,
 4. Услови и начин за учлањивање и престанак чланства, као и права, обавезе и одговорности чланова Странке,
 5. Органи Странке, њихова права, обавезе и одговорност,
 6. Заступање и представљање Странке,
 7. Начин стицања, коришћења и располагања средствима Странке,
 8. Начин обавјештавања јавности о раду и стицању средстава Странке,
 9. Начин одлучивања о удруживању у савезе и друге облике удружења политичких организација,
 10. Начин доношења Статута и других прописа,
 11. Начин доношења одлуке о престанку рада Странке,
 12. Начин располагања имовином у случају престанка рада Странке,
 13. Друга питања која се односе на рад и дјеловање Странке.

Члан 2.

По свом начину дјеловања, Странка је основана као демократска, народна, прогресивна, модерна и самостална политичка организација, отворена за све грађане који прихватају њен Програм и Статут.

Основна начела дјеловања Странке су: начело националне политике, начело политичког плурализма и поштовања права других, начело демократских принципа, начело владавине права и начело социјалне правде.

Члан 3.

Статут је највиши правни акт Странке.

Члан 4.

Странка има својство правног лица и свој жиро рачун.

Својство правног лица Странка стиче уписом у регистар политичких организација код надлежног суда.

Члан 5.

Изрази, који се у овом статуту користе у мушком роду, обухватају исте изразе за лица у женском роду.

II ЦИЉЕВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА

Члан 6.

У свом дјеловању Странка тежи ка остварењу сљедећих циљева:

 1. Очување и заштита уставноправног положаја Републике Српске,
 2. Заштита и јачање српског националног бића,
 3. Изградња друштва на демократским принципима,
 4. Владавина права,
 5. Друштво једнаких шанси, посебна брига о борцима, ратним војним инвалидима, породицама палих бораца и цивилним жртвама рата, смањење сиромаштва, солидарност, заштита права радника и лица са посебним потребама,
 6. Равномјеран економски развој Републике Српске,
 7. Улагање у образовање, културу и спорт,
 8. Брига о породици и стратегија за младе,
 9. Боље и јефтиније здравствене услуге,
 10. Заштита животне средине,
 11. Отвореност за међународну сарадњу.

Опис политичких начела и циљева за које се залаже Странка, садржани су у Програму.

Члан 7.

Програмске циљеве Странка остварује дјеловањем у јавном животу и вршењем власти.

У остваривању својих програмских циљева, Странка ће дјеловати у складу са Уставом и законом, користећи се легалним и легитимним демократским инструментима.

Један од могућих начина дјеловања су предизборне и постизборне коалиције, о чему одлучују надлежни органи Странке у складу са Статутом.

У складу са својим циљевима Странка ће сарађивати са другим политичким организацијама у Републици Српској, БиХ и иностранству, Асоцијацијом ствараоца Републике Српске, невладиним организацијама и другим организацијама и удружењима грађана.

III НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И СИМБОЛИ

Члан 8.

Странка обавља своју дјелатност под називом: Изворна Српска.

Скраћени назив странке је: „ИС“.

Члан 9.

Сједиште Странке је у Бањој Луци, улица Ивана Фрање Јукића бр. 11.

Члан 10.

Симболи странке су: грб, застава и свечана пјесма.

Грб Странке је штит Немањића црвено-плаво-бијеле подлоге на којем су ријечи Изворна Српска, написане ћирилицом урађеној по реконструкцији Мирослављевог јеванђеља (Мирослав фонт). Слова и обод штита су златно-жуте боје. У врху лијевог и десног горњег угла штита налазе се два православна крстића, док се у позадини ријечи Изворна Српска, налази мапа Републике Српске.

Застава Странке је тробојница, чија су водоравна поља одозго према доље у црвеној, плавој и бијелој боји и заузимају по једну трећину заставе, а однос ширине и дужине заставе је 1:2. У средини заставе је грб Странке који заузима цијелу површину плаве боје заставе, тако да горњи дијелови улазе до трећине црвене боје, а доњи дио налази се на половини бијеле боје. Застава је уоквирена златно-жутом траком, док су слова златно-жуте боје.

Свечана пјесма странке је „Боже правде.“

Крсна слава Странке је Сретење Господње, које се слави 15. фебруара.

Члан 11.

Странкa има свој печат и штамбиљ.

Печат Странке је округлог облика, пречника 35 и 55 милиметара, који у средини има грб Странке, а око њега у концентричним круговима великим ћириличним словима исписан текст:„Изворна Српска“ и назив мјеста сједишта Странке.

Штамбиљ Странке је правоугаоног облика, димензија 60 x 35 милиметара, са водоравно исписаним текстом у редовима: Изворна Српска, ознака броја и датума запримања писмена на која се штамбиљ утискује.

Печат и штамбиљ истог облика и димензија могу имати органи Странке, регионални одбори, општинске и градске организације. Код печата органа Странке поред текста који је исписан на печату Странке исписује се и назив органа Странке, а код печата и штамбиља регионалних одбора, градских и општинских организација исписује се текст: Изворна Српска, назив регионалног одбора, градске или општинске организације и назив града, односно општине.

IV УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊЕЊА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 12.

Члан Странке може постати сваки пунољетни држављанин Републике Српске, односно БиХ, који прихвата њен Програм и Статут и који није члан друге политичке организације.

Својство члана Странке стиче се уписом у евиденцију чланова Странке.

Члан 13.

Начини стицања својства члана Странке су: учлањење, прихватање одлуке о именовању за почасног члана Странке и преузимањем чланова друге странке која је приступила Изворној Српској.

Члан 14.

Учлањење у Странку врши се потписивањем приступнице у мјесним, општинским и градским организацијама према пребивалишту лица које жели постати члан Странке.

Изузетно, због школовања и рада, учлањење у Странку може се извршити и у мјесним, општинским, или градским организацијама на чијем подручју лице које жели приступити у чланство Странке нема пребивалиште, уз обавезу те организације, да без одлагања достави приступницу организацији Странке на чијем подручју лице које је потписало и предало приступницу има пребивалиште.

Облик и садржај приступнице прописује Предсједништво.

Члан 15.

За почасног члана Странке може се именовати држављанин Републике Српске, односно, држављанин БиХ, који је дао значајан допринос развоју Републике Српске.

Одлуку о именовању почасног члана Странке доноси Главни одбор Странке (у даљем тексту: Главни одбор) на приједлог Предсједништва и сагласност предсједника Странке.

Одлука Главног одбора о именовању почасног члана Странке је коначна и против ње се не може изјавити жалба.

Члан 16.

На приједлог Предсједништва и прибављеном мишљењу предсједника Странке, Главни одбор може донијети одлуку да се члановима Странке која је приступила Изворној Српској одобри учлањење у Изворну Српску, ако је странка која се прикључила Изворној Српској престала са радом.

Одлука Главног одбора је коначна и против ње се не може изјавити жалба.

Члан 17.

Лицу које је стекло својство члана Странке, издаје се чланска карта.

Облик и садржај чланске карте прописује Предсједништво.

Члан 18.

Централну евиденцију чланова Странке води Генерални секретеријат који је и одговоран за ажурност и тачност података који се уписују у ову евиденцију.

Мјесне, општинске и градске организације воде евиденцију чланова Странке на свом подручју, одговорне су за тачност и ажурност података у тој евиденцији и дужне су да све ажуриране податке достављају Генералном секретаријату у року од три дана од настале промјене у њиховој евиденцији.

Предсједништво прописује садржај и начин вођења евиденције чланова Странке.

Члан 19.

Чланство у Странци престаје: смрћу члана Странке, иступањем из Странке, искључењем из Странке, брисањем из евиденције члана Странке због учлањења у другу политичку организацију, брисањем из евиденције због кандидовања на самосталној листи или листи друге политичке организације, коалиције, или групе грађана, без сагласности Странке.

Иступање из чланства Странке врши се на бази добровољности, давањем писане изјаве или враћањем чланске карте.

Искључење из Странке врши се у случају: теже повреде Статута, дјеловања супротно ставовима Странке утврђеним на бази програмских циљева и непоштовања и неизвршавања одлука органа Странке.

Одлуку о искључењу, доноси Општински, односно Градски одбор, а у посебним околностима Предсједништво.

Поступак искључења из Странке уређује се Правилником о дисциплинској одговорности и дисциплинском поступку.

Против одлуке о искључењу, искључени члан Странке има право жалбе, о којој одлучује Предсједништво.

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА СТРАНКЕ

Члан 20.

Члан Странке има право да:

 1. равноправно учествује у активностима органа Странке,
 2. слободно изражава своје политичке и друге ставове,
 3. даје приједлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом и основним програмским циљевима Странке,
 4. учествује у утврђивању и остваривању политике Странке,
 5. буде информисан о активностима Странке,
 6. има право на правну помоћ Странке ако буде дискредитован или му буду права угрожена због припадности Изворној Српској, или због вршења послова у Странци,
 7. захтијева тумачење Статута од Статутарне комисије преко органа Странке,
 8. бира и буде биран у све органе Странке, у складу са Статутом и актима Странке,
 9. буде кандидат на локалними општим изборима на свим нивоима у складу са изборним законом Републике Српске и БиХ,
 10. буде кандидат Странке за избор и именовање у органима власти у Републици Српској и институцијама БиХ, у складу са законом,
 11. остварује сва остала права утврђена законом и актима Странке.

Члан 21.

Члан Странке има обавезу да:

 1. у јавности заступа програмске циљеве, политичке ставове и одлуке органа Странке,
 2. поштује Статут и друге акте Странке,
 3. ради на очувању и унапређењу угледа Странке,
 4. у изборној кампањи се залаже за успјех Странке на изборима,
 5. изађе на изборе и гласа за листе и кандидате Странке,
 6. редовно плаћа чланарину,
 7. испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима

Странке и актима општинских и градских организација.

Члан 22.

Висину годишње чланарине, начин плаћања и вођење евиденције о плаћеној чланарини одређује Главни одбор, на приједлог Предсједништва.

Мјесне, општинске и градске организације могу да ослободе плаћања чланарине члана Странке који поднесе захтјев за ослобађање плаћања чланарине због тешког материјалног стања.

Мјесне, општинске и градске организације могу члана Странке ослободити плаћања чланарине и без подношења захтјева уколико располажу информацијама о његовом тешком материјалном стању.

Члан 23.

Дисциплинска одговорност члана Странке и дисциплински поступак, уређују се Правилником о дисциплинској одговорности и дисциплинском поступку, који доноси Главни одбор.

Дисциплинске санкције које се могу изрећи члану Странке су: опомена, суспензија са дужности у органима Странке и искључење из чланства.

VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ УНУТАРСТРАНАЧКИХ ОДНОСА УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 24.

У циљу промовисања Програма и окупљања чланова и симпатизера,те обављања дјелатности утврђене Статутом, рад Странке се организује успостављањем територијалних организација и управљачке структуре, односно, органа Странке у сједишту.

Члан 25.

Територијалне организације су: мјесне организације, општинске и градске организације.

 Члан 26.

Мјесна организација је основни облик организовања Странке која се формира за једно, или више насељених мјеста на подручју града или општине и окупља чланове који имају пребивалиште на подручју насељених мјеста за које се формира та мјесна организација.

Одлуку о формирању мјесних организација и друга питања битна за рад мјесних организација, доноси Градски, односно Општински одбор.

 Члан 27.

Општинска организација се формира на нивоу општине као територијално-административне цјелине и окупља чланове Странке који имају пребивалиште на подручју општине.

Члан 28.

Градска организација се формира за подручје града и окупља чланове Странке који имају пребивалиште на подручју града.

Уколико је градска организација организована за подручје града који чине двије или више општина, градска организације се уређује тако да се у свакој општини организује општинска организација Странке.

Члан 29.

Одлуку о формирању општинских и градских организација доноси Предсједништвоуз сагласност предсједника Странке.

Члан 30.

Управљачку функцију Странке врше органи у сједишту Странке који дјелују на цијелом подручју организовања Странкеи органи територијалних организација који дјелују на подручју територијалне организације.

Члан 31.

Посебни организациони облици Странке су: Организација жена, Организација младих и Академија националне политике.

 Члан 32.

За ефикасније извршавање функције органа Странке и реализацију програмских циљева, одлуком Скупштине, Главног одбора и одлуком органа oпштинских и градских организација, успостављају се посебни облици организовања, стручне службе, стална савјетодавна тијела и тијела привременог карактера.

УРЕЂЕЊЕ УНУТАРСТРАНАЧКИХ ОДНОСА

 Члан 33.

Унутарстраначки односи заснивају се на принципу демократског јединства, демократскoг начина одлучивања, односа субординације виших и нижих органа Странке, политичкој, моралној и друштвеној одговорности сваког члана Странке, посебно наглашеној политичкој, моралној и друштвеној одговорности изабраних и именованих чланова Странке који обављају дужности у органима Странке и органима власти у Републици Српској и БиХ, те начина вођења кадровске политике засноване на критеријумима који одражавају равномјерну територијалну заступљеност, адекватну родну заступљеност и заступљеност младих.

Члан 34.

Принцип демократског јединства подразумијева: поштовање слободе мишљења и слободе изражавања унутар Странке, уважавање одлуке већине и обавезу остваривања такве одлуке у пракси, право сваког појединца да изражава своје мишљење и право да се тражи преиспитивање одлуке органа Странке ако се за то изјасни већина његових чланова.

Члан 35.

Oргани Странке доносе одлуке на сједници којој присуствује натполовична већина чланова, ако се за приједлог одлуке изјасни већина присутних, уколико Статутом није другачије одређено.

Члан 36.

Избори у Странци се проводе сваке четири године и исте расписује Главни одбор.

Мандат чланова органа Странке, по правилу, траје четири године.

Главни одбор, посебном одлуком утврђује критеријуме и поступак избора чланова органа Странке, те престанак вршења њихове функције.

Члану органа Странке престаје мандат прије истека времена на који је изабран престанком чланства у Странци, подношењем оставке, опозивом, иступањем из чланства Странке или одлуком органа Странке о искључењу из чланства Странке.

Члану органа Странке, који неоправдано одсуствује узастопно три пута са сједнице органа Странке, престаје мандат у том органу.

Члан 37.

Однос субординације виших и нижих органа Странке, подразумијева обавезу нижих органа да проводе одлуке виших органа, да подносе извјештај о свом раду вишим органима Странке и да на захтјев виших органа Странке достављају све податке и информације које су по процјени виших органа битне за дјеловање Странке.

Члан 38.

Посебном одлуком Главног одбора, утврђују се критеријуми за вођење кадровске политике, засновани на равномјерној територијалној заступљености, адекватној родној заступљености и адекватној заступљености младих.

Члан 39.

Послове у вези са кадровском политиком води Предсједништво, а приједлоге кадровских рјешења уз претходно изјашњење градских и општинских одбора, утврђује кадровска комисија.

Кадровску комисију Странке, на приједлог предсједника Странке, именује Главни одбор.

Кадровску политику општинских и градских организација воде општински и градски одбори уз прибављено мишљење мјесног одбора, који кандидата за одређену функцију води у својој евиденцији чланова Странке.

VII ОРГАНИ СТРАНКЕ, ЊИХОВА НАДЛЕЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ

Члан 40.

Органи Странке су централни органи који се успостављају у сједишту Странке и који дјелују на цијелом подручју организовања Странке и тертиторијални органи који се успостављају у оквиру територијалних организација.

ОРГАНИ У СЈЕДИШТУ СТРАНКЕ

Члан 41.

Органи у сједишту Странке су: Скупштина, Главни одбор, предсједник Странке, и Предсједништво.

Скупштина

Члан 42.

Скупштина је највиши орган Странке и њене одлуке су обавезне за све чланове и све органе Странке.

Скупштина ради у редовним и ванредним засједањима.

Скупштину сазива предсједник Странке.

Редовно засједање Скупштине одржава се једном годишње, најкасније до марта текуће године за претходну годину, а редовна изборна Скупштина једном у четири године, у принципу послије локалних избора.

Ванредно засједање Скупштине одржава се по потреби, на захтјев предсједника Странке, Главног одбора или једне трећине од укупног броја општинских и градских одбора.

Радом Скупштине руководи и предсједава Радно предсједништво које бира и разрјешава Скупштина за сваку сједницу посебно.

Скупштина има посебна и привремена радна тијела, чији се састав и начин рада утврђује Пословником о раду Скупштине.

Скупштина може пуноважно радити и одлучивати уколико је присутна натполовична већина од укупног броја делегата.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних делегата.

Одлуке које доноси Скупштина су коначне.

Начин сазивања Скупштине, вођење записника на сједници и сва друга питања у вези са радом на сједници Скупштине, детаљније се уређују Пословником о раду Скупштине који доноси Скупштина.

Члан 43.

Састав Скупштине чине изабрани делегати и делегати по функцији.

Изабрани делегати су  чланови Странке које бирају скупштине општинских и градских организација према критеријумима које утврђује Главни одбор.

Делегати по функцији су: предсједник Странке, потпредсједници, чланови Главног одбора, чланови Предсједништва, генерални секретар, предсједница Организације жена, предсједник Организације младих, руководилац Академије за националну полититику, предсједници регионалних, градских и општинских одбора, чланови Странке који обављају дужност у представничким и извршним органима власти у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Члан 44.

Мандат изабраних делегата је четири године.

Мандат изабраних делегата Скупштине престаје: оставком која се даје у писаној форми, опозивом и истеком периода на који је делегат изабран и престанком чланства у Странци.

Мандат делегата по функцији је везан за мандат обављања функције по основу које члан Странке има статус делегата по функцији.

Члан 45.

Скупштина као највиши орган Странке:

 • разматра и усваја Програм и Статут и измјене и допуне Програма и Статута,
 • утврђује опште смјернице политичког дјеловања Странке,
 • разматра и доноси резолуције о раду, дјеловању и положају Странке,
 • бира и разрјешава предсједника, чланове Главног одбора, чланове Статутарне комисије и Нaдзорног одбора,
 • бира радна тијела Скупштине,
 • разматра извјештаје о раду Главног одбора, предсједника Странке, Статутарне комисије и Надзорног одбора,
 • доноси пословник о свом раду.

Главни одбор

Члан 46.

Главни одбор је највиши орган политичког руковођења и остваривања политике Странке између двије сједнице Скупштине.

Предсједник Странке је по функцији предсједник Главног одбора.

Члан 47.

Састав и број чланова Главног одбора одређује Скупштина.

Чланове Главног одбора на приједлог општинских и градских одбора бира Скупштина.

Поред чланова Главног одбора изабраних на Скупштини, чланови Главног одборасу: предсједник Странке, потпредсједници Странке, чланови Предсједништва, генерални секретар, предсједници регионалних, општинских и градских одбора, предсједница Организације жена, предсједник Органиизације младих, руководилац Академије за националну полититику, чланови Странке који су изабрани и именовани на дужности у представничким и извршним органима власти у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Чланове Главног одбора може бирати и Предсједништво на приједлог предсједника Странке, до 1/3 од укупног броја чланова Главног одбора.

Члан 48.

Мандат изабраних чланова Главног одбора је четири године.

Члану Главног одбора престаје функција оставком, истеком рока на који је изабран, престанком чланства у Странци и опозивом од стране Скупштине.

Члану Главног одбора по функцији, чланство у Главном одбору престаје и престанком обављања функције по основу које је стекао статус члана Главног одбора по функцији.

Члан 49.

Рад Главног одбора се одвија на сједницама.

Сједница Главног одбора одржава се по потреби.

Изузетно, због хитности рјешавања одређеног питања, одлуке Главног одбора могу се доносити и писаним изјашњавањем чланова Главног одбора по поднијетом приједлогу одлуке.

Сједницу Главног одбора сазива и сједницом руководи предсједник Странке.

Предсједник Странке сазива сједницу самоиницијативно, на приједлог Предсједништва или најмање 1/3 чланова Главног одбора.

Сједница Главног одбора може да се одржи ако је присутно више од половине чланова Главног одбора.

Главни одбор одлуке доноси већином гласова од присутних чланова Главног одбора, осим ако Статутом или другим општим актима није прописано другачије.

Одлуке које доноси Главни одбор су коначне.

Начин сазивања сједнице, јавност сједнице, начин гласања, вођење записника и сва остала питања која нису детаљно уређена овим статутом уређују се Пословником о раду Главног одбора.

Члан 50.

Главни одбор обавља сљедеће послове:

 1. припрема сједнице Скупштине и проводи одлуке Скупштине,
 2. проводи Програм и бави се стратешким питањима провођења политике Странке између двије сједнице Скупштине,
 3. утврђује приједлог Програма и Статута, као и њихове измјене и допуне,
 4. расписује изборе у Странци и доноси Правилник о начину спровођења избора у Странци,
 5. на приједлог предсједника Странке доноси Изборни програм и одлучује о учешћу на изборима на свим нивоима власти у Републици Српској и БиХ,
 6. уз претходну сагласност предсједника Странке, одлучује о предизборним и постизборним коалицијама и савезима са другим политичким организацијама на нивоу Републике Српске и БиХ,
 7. на приједлог предсједника Странке одлучује о учешћу Странке у законодавним и извршним органима власти у Републици Српској, институцијама БиХ и јединицама локалне самоуправе,
 8. по претходно прибављеној сагласности предсједника Странке и приједлога Предсједништва, одлучује о кандидату из реда чланова Странке за предсједника Републике Српске, члана Предсједништва БиХ, кандидатима за делегате у Вијећу народа Републике Српске и Вијећу народа Парламентарне скупштине БиХ и утврђује приједлог посланичке листе за Народну скупштину Републике Српске и Парламентарну скупштину БиХ,
 9. на приједлог предсједника Странке именује Изборни штаб,
 10. анализира резултате Странке на локалним и општим изборима,
 11. бира и разрјешава потпредсједнике Странке, чланове Предсједништва и Генералног секретара,
 12. доноси одлуку о утврђивању критеријума за вођење кадровске политике у Странци,
 13. доноси Правилник о кандидовању и избору у органе Странке,
 14. доноси одлуке којим се уређује учлањење у Странку и поступак учлањења,
 15. на приједлог Предсједништва одређује висину годишње чланарине и начин плаћања чланарине,
 16. доноси Правилник о дисциплинској одговорности и дисциплинском поступку,
 17. на приједлог предсједника Странке утврђује облике сарадње са другим политичким организацијама у Републици Српској, БиХ и иностранству,
 18. на приједлог предсједника Странке утврђује делегате Скупштине из реда почасних чланова Странке,
 19. на приједлог Предсједништва образује стална или повремена тијела за извршењеодређених послова,
 20. одлучује о жалби на одлуке Предсједништва о распуштању општинских и градских одбора,
 21. утврђује број чланова Главног одбора из општинских и градских организација,
 22. доноси одлуку о финансијском пословању и начину располагања финансијским и материјалним средствима,
 23. утврђује финансијски план и усваја завршни рачун у складу са законом који регулише та питања,
 24. разматра и усваја програме и извјештаје о раду по хијерархији нижих органа Странке,
 25. разматра и усваја извјештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања,
 26. врши друге послове у складу са Статутом и другим актима Странке.

Главни одбор може поједине послове из своје надлежности повјерити другим органима Странке.

Предсједник Странке

Члан 51.

Предсједник Странке је политички и извршни орган Странке.

Мандат предсједника Странке је четири године.

Предсједник Странке за свој рад одговара Скупштини и Главном одбору.

Члан 52.

 Предсједник Странке има право и дужност да:

 1. руководи Странком, представља и заступа Странку у земљи и иностранству,
 2. координира, усклађује и надзире функционисање укупне организације Странке,
 3. предлаже и спроводи политику Странке и стара се о остваривању програмских циљева и задатака Странке,
 4. износи ставове и политику Странке пред јавношћу и овлашћује друге представнике Странке да то чине,
 5. извршава одлуке Скупштине, Главног одбора и Предсједништва и стара се о њиховом провођењу од других органа и тијела Странке,
 6. сазива и предсједава сједницама Главног одбора и Предсједништва,
 7. предлаже Главном одбору кандидата за Генералног секретара,
 8. даје приједлог Главном одбору о учешћу Странке у законодавним и извршним органима власти у Републици Српској и БиХ,
 9. предлаже Главном одбору Изборни програм и одлуку о учешћу Странке на локалним и општим изборима,
 10. предлаже Главном одбору предсједника и чланове Изборног штаба,
 11. даје писмену сагласност Главном одбору на листе кандидата из редова чланова Странке за предсједника Републике Српске, посланике у Народној скупштини Републике Српске, делегате у Вијећу народа Републике Српске, посланике у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, делегате у Вијећу народа Парламентарне скупштине БиХ и за члана Предсједништва БиХ,
 12. даје сагласност на избор кандидата за предсједника регионалних, општинских и градских одбора Странке,
 13. у случају нефункционисања регионалног, општинског или градског Одбора, предлаже Предсједништву распуштање тог одбора,
 14. даје приједлог Предсједништву о именовању и разрјешењу повјереника и вршиоца дужности предсједника регионалних, општинских и градских одбора,
 15. у случају дјеловања члана или више чланова Странке, мимо утврђене политике Странке и одступања од Статута, Програма и одлука органа Странке, а у циљу отклањања нарушавања односа у Странци, предлаже Предсједништву одлуку о искључењу тих чланова из чланства Странке уз претходно достављање изјашњења нижих ограна Странке и изјашњења члана Странке,
 16. именује своје савјетнике за одређене области и портпарола Странке,
 17. у оквиру својих овлашћења доноси и потписује опште и појединачне акте Странке,
 18. даје овлашћење за заступање Странке пред судом или другим органима,
 19. располаже материјално-финансијским средствима у складу са законом и актима Странке,
 20. даје сагласност Главном одбору на формирање коалиције и савеза са другим политичким организацијама и успостављања других облика сарадње са политичким организацијама,
 21. подноси Скупштини и Главном одбору извјештај о раду Странке и извјештај о свом раду,
 22. делегира одређена задужења осталим функционерима Странке,
 23. обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке и послове које му повјери Скупштина и Главни одбор.

Члан 53.

Предсједника Странке бира Скупштина,  по правилу тајним гласањем, или по одлуци Скупштине јавним гласањем.

Кандидата за предсједника Странке из реда чланова Странке предлаже најмање једна трећина општинских и градских одбора или најмање 1/3 делегата Скупштине.

Приједлог кандидата за предсједника Странке подноси се Скупштини у писаном облику.

Кандидати за предсједника Странке дужни су да Скупштини предложе Програм рада и начин реализације Програма за мандатни период на који се бирају.

За предсједника Странке изабран је кандидат који је добио натполовичну већину од укупног броја делегата.

Ако је предложено више кандидата, а ниједан кандидат није добио потребну већину гласова , поновиће се избор између два кандидата који су добили највећи број гласова.

На поновљеном гласању за предсједника Странке изабран је кандидат који је добио већи број гласовa.

Члан 54.

Предсједнику странке функција престаје истеком мандата.

Уколико у вријеме истека мандата предсједника Странке није одржана Скупштина о избору новог предсједника, предсједник Странке чији је мандат истекао наставља са радом до избора новог предсједника.

Члан Странке коме је истекао мандат предсједника Странке може поново да буде биран на ту функцију.

Члан 55.

Прије истека мандата на који је биран, предсједнику Странке функција престаје: оставком која се даје у писаној форми, опозивом од стране Скупштине и престанком чланства у Странци.

Члан 56.

Уколико предсједник Странке поднесе оставку, његова функција престаје када оставка буде прихваћена од стране Скупштине.

Члан 57.

Скупштина може опозвати предсједника Странке већином гласова од укупног броја делегата, ако предсједник Странке не извршава одлуке Скупштине, не поштује Програм и опште акте Странке.

Поступак за опозив предсједника Странке покреће се на приједлог Главног одбора или једне трећине делегата Скупштине.

Када овлашћени предлагач поднесе приједлог за опозив предсједника Странке, предсједник Странке или Главни одбор су дужни да сазову ванредну сједницу Скупштине, која одлучује о опозиву предсједника Странке.

Скупштина одлучује о опозиву предсједника Странке, по правилу тајним гласањем или по одлуци Скупштине јавним гласањем.

На сједници на којој је донијела одлуку о опозиву предсједника Странке, Скупштина ће изабрати новог предсјеника Странке.

Потпредсједници странке

Члан 58.

Странка има више потпредсједника који се бирају по територијалном принципу према броју изборних јединица у Републици Српској за избор посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Потпредсједници су одговорни за стање Странке за подручја из којих су бирани.

Потпредсједници обављају и послове које у оквиру њиховог рада одреди Главни одбор, Предсједништво и предсједник Странке.

Предсједништво

Члан 59.

Предсједништво је оперативно-политички орган Странке који редовно засједа, анализира актуелну политичку ситуацију и рад Странке, заузима опште политичке ставове и обавља друге послове неопходне за континуирано функционисање Странке.

Предсједништвом руководи предсједник Странке.

Члан 60.

Чланови Предсједништва су: предсједник Странке, потпредсједници и Генерални секретар.

Члан 61.

Предсједништво као оперативно-политички орган у циљу јединственог дјеловања Странке обавља сљедеће послове:

 1. извршава актуелну политику Странке на основу Програма, ставова Скупштине и Главног одбора,
 2. припрема сједнице Главног одбора и проводи његове одлуке и закључке,
 3. уколико Странка учествује у власти координира рад клубова посланика у Народној скупштини Републике Српске и Парламентарној Скупштини БиХ,
 4. предлаже листу кандидата из реда чланова Странке за посланике и делегате у законодавним органима у Републици Српској и у БиХ, кандидата за предсједника Републике Српске и кандидата за члана Предсједништва БиХ, а на основу приједлога листе кандидата које достављају регионални одбори за кандидате градских и општинских организација,
 5. даје сагласност за избор кандидата – из реда чланова Странке на функције у законодавним и извршним органима у Републици Српској и БиХ и јединицама локалне самоуправе,
 6. води кадровску политику Странке коју утврђује Главни одбор,
 7. у случају нефункционисања регионалног, општинског или градског одбора, на приједлог предсједника Стрнке, доноси одлуку о распуштању тог одбoрa и одлуку о именовању и разрјешењу повјереника и вршиоца дужности предсједника регионалних, општинских и градских одбора,
 8. одлучује о жалби на одлуку о искључењу члана из Странке,
 9. утврђује политику информисања јавности и на приједлог предсједника Странке именује и разрјешава портпарола Странке,
 10. предлаже Главном одбору висину годишње чланарине и начин плаћања чланарине и разматра сваких шест мјесеци извјештај о плаћању чланарине,
 11. даје сагласност на Пословник о раду регионалних одбора,
 12. предлаже Главном одбору образовање сталних и повремених тијела за извршење одређених послова,
 13. на приједлог генералног секретара и сагласност предсједника Странке доноси Правилник о унутрашњој организацији Генералног секретаријата, прати рад Генералног секретаријата и предузима мјере за унапређење његовог рада,
 14. просљеђује органима Странке стручна мишљења Статутарне комисије и других тијела у циљу доношења квалитетних одлука и препорука за органе Странке и чланове Странке,
 15. предлаже Главном одбору финансијски план и финансијску политику Странке,
 16. разматра извјештаје о раду регионалних, градских и општинских одбора,
 17. именује стална и повремена радна тијела Предсједништва,
 18. подноси годишњи извјештај о свом раду Главном одбору,
 19. доноси Пословник о свом раду,
 20. обавља и друге послове утврђене Статутом и другим актима Странке и по налогу Главног одбора.

Члан 62.

Радом Предсједништва руководи предсједник Странке, а у случају његове спријечености, члан Предсједништва кога одреде чланови Предсједништва.

Сједница Предсједништва може да се одржи ако је присутно више од половине чланова Предсједништва.

Предсједништво доноси одлуке већином гласова од присутних чланова Предсједништва.

Сазивање и вођење сједнице Предсједништва, вођење записника, начин гласања и сва остала питања која нису регулисана овим статутом и другим актима Странке, уређују се Пословником о раду Предсједништва.

ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРГАНИ СТРАНКЕ

Члан 63.

Територијални органи Странке су: регионални одбори, органи градских организација, органи општинских организација и органи мјесних организација.

Регионални одбори

Члан 64.

Регионални одбори су органи Странке који се оснивају за подручје више општина и градова и у принципу, то подручје одговара структури једне или вишеизборних јединица за избор посланика у Народну скупштину Републике Српске.

Олуку о броју регионалних одбора доноси Главни одбор, на приједлог Предсједништва.

Регионални одбор чине предсједник регионалног одбора, предсједници општинских и градских одбора, чланови Главног одбора са подручја регионалног одбора, чланови Странке са подручја Регионалног одбора који обављају дужности у представничким и извршним органима власти у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Регионални одбор из свог састава бира предсједника и потпредсједника уз претходно прибављену сагласност предсједника Странке.

Начин рада и доношење одлука, регионални одбор уређује својим пословником о раду, на који сагласност даје Предсједништво.

За обављање стручних и административно-техничких послова, регионални одбор бира секретара из реда својих чланова.

Члан 65.

Регионални одбор обавља сљедеће послове:

 1. координира рад општинских и градских оганизација са подручја регионалног одбора,
 2. утврђује ставове о битним питањима за функционисање Странке на подручју регионалног одбора и отоме обавјештава Предсједништво,
 3. на основу приједлога општинских и градских одбора, предлаже Предсједништву листу кандидата из реда чланова Странке са подручја регионалног одбора, за чланове Главног одбора и чланове Предсједништва,
 4. на основу приједлога општинских и градских одбора предлаже Предсједништву листу кандидата чланова Странке са подручја регионалог одбора за предсједника Републике Српске, посланике у Народној Скупштини Републике Српске, делегате у Вијећу народа Републике Српске, члана Предсједништва БиХ, посланике у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и делегате у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ,
 5. обавља координацију изборне активности у изборној кампањи Странке,
 6. у сарадњи са надлежним потпредсједником обавља и друге послове по захтјеву Предсједништва, Главног одбора и предсједника Странке.

Органи градске организације

Члан 66.

Органи градске организације су:  Скупштина градске организације, Градски одбор, Предсједник градског одбора и Предсједништво градског одбора.

Члан 67.

Уколико је градска организација организована за подручје града који не чини двије или више општина као јединица локалне самоуправе, на градске организације Странке се примјењују одредбе овог статута којима су уређени органи општинске организације Странке.

 

Уколико је градска организација организована за подручје града који чине двије или више општина као јединица локалне самоуправе, градска организација се уређује, тако што се у свакој општини организује општинска организација Странке, а Градски одбор чине чланови који су представници сваког општинског одбора, које на приједлог Општинских одбора бира Скупштина градске организације.

Чланови градског одбора по функцији су: предсједници општинских одбора са подручја града, предсједници мјесних одбора, чланови Главног одбора са подручја градске организације, а уколико Странка учествује у власти, предсједници клубова одборника општинских скупштина и предсједник клуба одборника скупштине града.

Начин успостављања органа градске организације и начин њиховог рада, ближе се уређују Статутарном одлуком градске организације и Одлуком градског одбора.

Органи општинскe организацијe

Члан 68.

Органи општинске организације су: Скупштина општинске организације, Општински одбор, предсједник Општинског одбора и Предсједништво општинског одбора.

Скупштина општинске организације

Члан 69.

Скупштина је највиши орган општинске организације.

Редовна Скупштина се сазива најмање једном у двије године.

Ванредно засједање Скупштине одржава се по потреби, на захтјев: предсједника Општинског одбора, Предсједништва општинског одбора и једне трећине од укупног броја мјесних одбора на подручју општинске организације.

Скупштину сазива предсједник Општинског одбора.

Начин рада Скупштине општинске организације  уређује се пословником о раду, који доноси Скупштина.

Члан 70.

Скупштину општинске организације чине изабрани делегати и делегати по функцији.

Изабрани делегати су делегати које бирају скупштине мјесних организација и општински одбори, према критеријумима које утврђује Општински одбор.

Делегати по функцији су: предсједник Општинског одбора, предсједници мјесних одбора, предсједник Статутарне комисије општинске организације, предсједник Надзорног одбора општинске организације, предсједница Организације жена општинске организације, предсједник Организације младих општинске организације, чланови Странке у представничким и извршним органима власти општине и заслужни чланови општинске организације, о чему одлучује Општински одбор.

Члан 71.

Скупштина општинске организације: доноси статутарну одлуку о организацији и раду општинске организације, бира делегате у Скупштину Странке, бира и разрјешава предсједника и чланове Општинског одбора, предсједника и чланове Статутарне комисије општинске организације и предсједника и чланове Надзорног одбора општинске организације, разматра и усваја извјештај о раду Општинског одбора, Статутарне комисије и Надзорног одбора општинске организације и обавља друге послове у складу са Статутом, другим прописима Странке, статутарном одлуком општинске организације и другим актима општинске организације.

Општински одбор

Члан 72.

Општински одбор је највиши орган одлучивања између двије сједнице Скупштине општинске организације.

Предсједника и чланове Општинских одбора бира Скупштина општинске организације.

Број чланова Општинског одбора зависи од броја чланова Странке на подручју општинске организације и броја мјесних организација на том подручју.

Критеријуми о броју чланова Општинског одбора, поступак кандидовања и избора предсједника и чланова Општинског одбора утврђује се Одлуком о критеријумима о броју чланова Општинског одбора, коју доноси Општински одбор и статутарном одлуком општинске организације.

Поред чланова Општинског одбора које бира Скупштина општинске организације, чланови Општинског одбора, по функцији су: предсједници мјесних одбора са подручја општинске организације, чланови Главног одбора са подручја општинске организације, општински одборници и посланици са подручја општинске организације, уколико Странка учествује у власти.

Члан 73.

Сједницу Општинског одбора сазива предсједник Општинског одбора.

Предсједник Општинског одбора сазива сједницу самоиницијативно, на приједлог Предсједништва општинског одбора или на приједлог једне трећине чланова Општинског одбора.

Начин рада Општинског одбора уређује се пословником о раду који доноси Општински одбор.

Члан 74.

У оквиру својих надлежности Општински одбор:

 1. организује рад Странке и проводи политику Странке на подручју општинске организације,
 2. одлучује о формирању и распуштању мјесне организације,
 3. из реда чланова Странке са подручја општинске организације, предлаже кандидате за чланове Главног одбора Странке, кандидата за посланике и изборне функције и листу предложених кандидата доставља Регионалном одбору,
 4. утврђује листу кандидата за општинске одборнике,
 5. формира радна тијела и комисије,
 6. на приједлог предсједника Општинског одбора, бира чланове Предсједништва општинског одбора,
 7. утврђује Изборни програм за општинске изборе и Програм кандидата за начелника општине на приједлог Предсједништва општинског одбора и прати њихову реализацију,
 8. именује Општински изборни штаб, на приједлог Предсједништва општинског одбора,
 9. уз претходну сагласност предсједника Странке и Предсједништва доноси одлуку о ступању у предизборне и постизборне коалиције са другим политичким организацијама на подручју општинске организације,
 10. одлучује о искључењу чланова Странке са подручја општинске организације,
 11. може организовати зборове чланова Странке са подручја општинске организације ради разматрања појединих унутарстраначких или друштвених питања,
 12. сазива Скупштину општинске организације,
 13. уколико се повећа број чланова Старнке општинске организације између двије Скупштине општинске организације, може вршити допуну својих чланова до једне трећине од укупног броја изабраних чланова, на приједлог Предсједништва општинског одбора,
 14. подноси извјештај о свом раду органима Странке,
 15. врши и друге послове у складу са Статутом, другим прописима Странке и Статутарном одлуком општинске организације.

Предсједник општинског одбора

Члан 75.

Предсједник Општинског одбора: представља и заступа општински одбор, предсједава и руководи Општинским одбором, предсједава и руководи Предсједништвом општинског одбора, координира рад органа Странке на подручју општине, проводи одлуке органа Странке и одлуке Скупштине општинске организације, одобрава исплате и одговоран је за финансијско пословање општинске организације.

У обављању дужности, предсједнику Општинског одбора помажу потпредсједници Општинског одбора.

Статутарном одлуком општинске организације се утврђује број потпредсједника Општинског одбора и њихов дјелокруг рада.

Општински одбор из реда својих чланова бира секретара Општинског одбора.

Поступак кандидовања и избор предсједника Општинског одбора, уређује се Правилником о кандидовању и избору у органе Странке, Статутарном одлуком општинске организације и Пословником о раду Скупштине општинске организације.

Кандидата за предсједника Општинског одбора предлаже најмање једна трећина мјесних одбора или Предсједништво општинског одбора.

На избор предсједника Општинског одбора, сагласност даје предсједник Странке.

Предсједништво општинског одбора

 Члан 76.

Предсједништво општинског одбора је политичко-извршни орган Општинског одбора.

Број чланова и састав Предсједништва општинског одбора ближе се уређује Статутарном одлуком општинске организације и одлуком Општинског одбора, водећи рачуна о учешћу представника мјесних организација ради бољег протока информација на подручју општинске организације, адекватној родној заступљености и заступљености младих.

У принципу чланови Предсједништва општинског одбора су: предсједник и потпредсједници Општинског одбора, предсједник Клуба одборника Странке у скупштини локалне заједнице уколико Странка учествује у локалној власти, секретар Општинског одбора, предсједник Статутарне комисије општинске организације, предсједница општинске Организације жена, предсједник општинске Организације младих и чланови Главног одбора Странке са подручја општинске организације.

Предсједништво за свој рад одговара Општинском одбору и једном годишње подноси Општинском одбору извјештај о свом раду.

Члан 77.

Предсједништво општинског одбора се стара о пословима политичког управљања општинском организацијом и провођењем одлука Општинског одбора између двије сједнице, координира рад радних тијела и комисија Општинског одбора, припрема сједнице Општинског одбора, припрема приједлог аката Општинском одбору и прати њихову реализацију, предлаже Општинском одбору распуштање мјесних одбора и именовање повјереника мјесних одбора у случају њиховог нефункционисања, даје мишљење на приједлог кандидата Странке за функције у локалној управи.

Члан 78.

Предсједништвом општинског одбора руководи предсједник Општинског одбора.

Предсједник општинског одбора је дужан сазвати сједницу Предсједништва општинског одбора самоиницијативно или на приједлог једне трећине чланова Предсједништва.

Предсједништво из свог састава може бирати секретара на приједлог предсједника Општинског одбора.

Пословником о раду који доноси Предсједништво општинског одбора, ближе се уређује начин рада, сазивање сједнице, вођење записника и друга питања која се односе на његов рад.

Органи мјесних организација

Члан79.

Органи мјесних организација су: Скупштина мјесне организације, Мјесни одбор и предсједник Мјесног одбора.

Скупштина мјесне организације

Члан 80.

Скупштину мјесне организације чине сви чланови Странке на подручју мјесне организације.

Начин рада Скупштине мјесне организације утврђује се Статутарном одлуком општинске, односно градске организације.

Скупштина мјесне организације бира чланове Мјесног одбора и делегате у скупштину општинске и градске организације према критеријумима и правилима општинског или градског одбора који се утврђују у зависности

од величине насељеног или више насељених мјеста које покрива мјесна организација, броја бирача и броја бирачких мјеста.

Мјесни одбор

Члан 81.

Мјесни одбор: проводи политику Странке на подручју мјесне организације, расправља о политичким проблемима и одлучује о политичким питањима на подручју мјесне организације, обавјештава органе општинских или градских организација о ставовима мјесне организације, сачињава детаљне анализе о изборним резултатима Странке на подручју мјесне организације са упоредним прегледом изборних резултата на претходним изборима, доставља записнике са својих састанака у канцеларије општинских, односно градских одбора.

Предсједник мјесног одбора

Члан 82.

Мјесни одбор из реда својих чланова бира предсједника мјесног одбора.

Предсједник мјесног одбора руководи мјесним одбором и потписује акте мјесне организације.

Предсједик мјесног одбора је по функцији члан општинског, односно градског одбора.

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СТРАНКЕ

Члан 83.

Стручне службе у сједишту Странке су Генерални секретаријат, Статутарна комисија и Надзорни одбор.

Генерални секретаријат

Члан 84.

Генерални секретаријат је стручна служба која обавља стручно-административне, правне и финансијске послове Странке.

У оквиру Генералног секретаријата за поједине послове могу се организовати и уже организационе јединице.

Унутрашња организација Генералног секретаријата утврђује се Правилником о унутрашњој организацији, који на приједлог генералног секретара доноси Предсједништво, уз претходну сагласност предсједника Странке.

Избор и именовање запослених у Секретаријату врши Предсједништво, на приједлог генералног секретара и сагласност предсједника Странке.

Члан 85.

Радом Генералног секретаријата руководи генерални секретар.

Генералног секретара бира и разрјешава Главни одбор, на приједлог предсједника Странке.

Генерални секретар за свој рад одговара Главном одбору и предсједнику Странке.

Члан 86.

Генерални секретар, обавља сљедеће послове:

 1. помаже предсједнику Странке и другим органима Странке у извршавању њихових послова,
 2. координира рад органа Странке и учествује у припреми и раду органа Странке,
 3. припрема и осигурава организацијске, материјалне и техничке услове за рад органа Странке,
 4. спроводи одлуке, закључке и ставове органа Странке,
 5. активно сарађује са регионалним, општинским и гардским одборима и усклађује њихов рад,
 6. по потреби, може учествовати на сједницама регионалних, општинских и градских одбора, ради пружања савјета у реализацији програмских циљева Странке,
 7. обавјештава регионалне, општинске и градске одборе о одлукама, закључцима и ставовима органа Странке,
 8. стара се о информисању о активностима Странке унутар Странке и према јавности,
 9. сарађује са средствима јавног информисања,
 10. стара се о прикупљању чланарине и о томе свака три мјесеца подноси извјештај предсједнику Странке и Предсједништву,
 11. стара се о метеријално-финансијском пословању и материјално-техничкој опремљености и раду Генералног секретаријата,
 12. одговоран је за употребу и чување печата и штамбиља,
 13. обавља и друге послове у договору са предсједником, замјеником предсједника и другим органима Странке.

Статутарна комисија

Члан 87.

Статутарна комисија је стручни орган Странке који има предсједника и четири члана које бира и разрјешава Скупштина на приједлог предсједника Странке.

Чланови Статутарне комисије су, по правилу, дипломирани правници.

Мандат чланова Статутарне комисије је четири године.

Избор и разрјешење предсједника и чланова Статутарне комисије уређују се Пословником о раду Скупштине.

Члан 88.

Статутарна комисија у оквиру надлежности утврђених овим Статутом:

 1. тумачи Статут и друге опште акте Странке по захтјеву органа Странке, или по захтјеву члана Странке путем органа Странке,
 2. по одлуци Главног одбора припрема нацрт измјена и допуна Статута и других општих аката Странке,
 3. даје мишљење о усклађености одлука органа Странке са Статутом,
 4. рјешава сукоб надлежности органа Странке, када Статутом другачије није одређено,
 5. верификује извјештаје изборних Скупштина,
 6. подноси извјештај о свом раду Скупштини,
 7. доноси Пословник о свом раду.

Члан 89.

Тумачење Статута и других општих аката Странке могу тражити сви органи у Странци.

Тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тијела и чланове Странке.

Надзорни одбор

Члан90.

Надзорни одбор је контролно-надзорни орган Странке.

Надзорни одбор чине предсједник и четири члана које бира и разрјешава Скупштина, на приједлог предсједника Странке.

Избор и разрјешење предсједника и чланова Надзорног одбора, као и њихов рад, уређује се Пословником о раду Скупштине.

Члан 91.

У оквиру надлежности утврђених овим статутом, Надзорни одбор:

 1. обавља унутрашњу контролу финансијаког пословања Странке,
 2. контролише приходе Странке, трошење финансијских средстава и управљање имовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу,
 3. једном годишње подноси извјештај о унутрашњој контроли финансијског пословања Главном одбору и Предсједништву,
 4. подноси извјештај о свом раду Скупштини.

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 92.

Стручне службе општинске, односно градске организације су: секретаријат општинске,односно градске организације, Статутарна комисија општинске, односно градске организције и Надзорни одбор општинске, односно градске организације.

Секретаријат општинске, односно градске организације

Члан 93.

Секретаријат општинске, односно градске организације је стручна служба која обавља стручно-административне, правне и финансијске послове општинске, односно градске организације.

Радом секретаријата општинске организације руководи секретар, кога на приједлог предсједника општинског, односно градског одбора бира општински, односно градски одбор.

Статутарна комисија општинске организације

Члан 94.

Статутарна комисија општинске организације има предсједника и два члана које бира и разрјешава Скупштина општинске организације, а који су у правилу дипломирани правници.

Чланови Статутарне комисије не могу бити истовремено и чланови Надзорног одбора општинске организације, не могу вршити истовремено функцију предсједника или потпредсједника Општинског одбора, нити обављати послове секретара Општинског одбора и секретара Предсједништва општинског одбора.

Члан95.

 Статутарна комисија општинске организације: припрема приједлог Статутарне одлуке општинске организације, даје тумачење Статутарне одлуке на захтјев органа општинске организације, верификује извјештаје изборних Скупштина општинске организације, доноси Пословник о свом раду, а обавља и друге послове у складу са Статутом, другим прописима Странке, Статутарном одлуком општинске организације и другим прописима општинске организације.

Надзорни одбор општинске, односно градске организације

Члан 96.

Надзорни одбор општинске организације има предсједника и два члана, које бира Скупштина општинске организације, а који не могу истовремено бити и чланови Општинског одбора.

Надзорни одбор општинске организације је контролно-надзорни орган општинске организације и у извршавању повјерених послова контролише материјално-финансијско пословање општинске организације и брине о законитом располагању имовином општинске организације.

САВЈЕТОДАВНА И ДРУГА ТИЈЕЛА

Члан 97.

Савјетодавна тијела Странке помажу органима Странке у припреми остваривања Програма и стратегије дјеловања Странке и дају препоруке у циљу ефикаснијег остваривања одређених програмских циљева.

Одлуку о оснивању, саставу и дјелокругу њиховог рада у сједишту Странке, доноси Предсједништво, а на нивоу општинске, односно градске организације доноси општински, односно градски одбор.

ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 98.

Посебни организациони облици Странке су: Организација жена, Организација младих и Академија националне политике.

Организација жена

Члан 99.

Организација жена је посебан организациони облик Странке који ради на унапређењу улоге жена у политичком животу и очувању традиционалних и породичних вриједности.

Организација жена се оснива одлуком Главног одбора.

Одлуком о оснивању, именује се предсједница Организације жена, одређује структура Организације жена и утврђује начин одлучивања.

Организација жена уз сагласност Главног одбора, доноси одлуку којом ближе уређује облик и начин свог дјеловања.

Организација жена општинске организације се оснива одлуком Општинског одбора на приједлог Организације жена Странке.

Одлуком о оснивању Организације жена општинске организације, на приједлог Организације жена Странке, одређује се предсједница Организације жена општинске организације и одређују правци дјеловања ове организације, усаглашени са правцима дјеловања Организације жена Странке.

Организација младих

Члан 100.

Оснивање Организације младих као посебног организационог облика Странке има за циљ активно укључивање младих чланова Странке у рјешавање проблема младих у Републици Српској, те утврђивање Програма за побољшање статуса младих, а прије свега, задржавање младих на подручју Републике Српске.

Одлуку о оснивању Организације младих доноси Главни одбор.

Одлуком о оснивању именује се предсједник Организације младих, одређује структура Организације младихи начин одлучивања.

Организација младих уз сагласност Главног одбора, доносиодлуку којом ближе уређује облик и начин свог дјеловања.

Организација младих општинске организације се оснива одлуком Општинског одбора на приједлог Организације младих Странке.

Одлуком о оснивању Организације младих општинске организације, на приједлог Организације младих Странке, одређује се предсједник Организације младих општинске организације и одређују правци дјеловања ове организације, усаглашени са правцима дјеловања Организације младих Странке.

Академија националне политике

Члан101.

Одлуком Главног одбора оснива се Академија националне политике, одређује њена унутрашња структура и именује руководилац Академије.

Циљ оснивања Академије националне политике је очување традиционалних вриједности српског народа, његове културе, духовности, историјских догађаја и стварања Републике Српске, заштита и промовисање уставноправног положаја Републике Српске, заштита српског језика и ћириличног писма, и друго.

У циљу сталног усавршавања кадрова Странке, Академија националне политике ће организовати курсеве учења руског и других страних језика, учење и усавршавање рада на рачунару и друге курсеве у зависности од интересовања чланова странке.

VIII ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТРАНКЕ

Члан 102.

Странку заступа и представља предсједник Странке.

У случају спријечености предсједника да обавља своју дужност, Странку заступа и представља члан Странке коју предсједник Странке овласти.

Члан 103.

У представљању Странке могу да учествују и сви органи Странке, носиоци функција у органима Странке, чланови Странке изабрани за посланике и делегате у законодавним органима на свим нивоима власти у БиХ, чланови Странке носиоци функција у извршној власти у Републици Српској и БиХ, чланови Странке изабрани на функције градоначелника и замјеника градоначелника, начелника и замјеника начелника општине, предсједника скупштине града, предсједника скупштине општине и чланови Странке изабрани за одборнике.

Члан 104.

Обавеза свих чланова Странке, који учествују у представљању Странке, је да поступају у складу са Уставом, законом, Статутом и Програмом и да промовишу програмске циљеве и политику Странке и усаглашену и дефинисану политику са коалиционим партнерима.

IX НАЧИН СТИЦАЊА, КОРИШЋЕЊА И РАСПОЛАГАЊА СРЕДСТВИМА

Члан 105.

За обављање своје дјелатности, Странка се финансира у складу са законом и другим прописима који уређујуфинансирање политичких организација у Републици Српској и БиХ.

Финансијска средства се утврђујуу складу са финансијским планом Странке, а за законито и рационално трошење финасијских средстава одговорни су предсједник Странке и други потписици за располагање са финансијским средствима.

Члан 106.

Финансијска средства за финансирање Странке стичу се по основу: чланарине, из буџета на основу закона који уређује финансирање политичких организација на нивоу Републике Српске, БиХ и других нивоа власти, добровољних прилога физичких и правних лица, поклона, легата и завјештања, обављања привредне дјелатности у складу са законом.

Члан 107.

Финансијско пословање, начин располагања и управљања средствима Странке и односи органа Странке у вези са финансијским пословањем, уређује се посебним правилником који доноси Главни одбор.

Странка своје финансијско пословање остварује путем свог жиро рачуна, а све послове финансијско-материјалног пословања, води Генерални секретаријат.

X ОБАВЈЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О РАДУ И СТИЦАЊУ СРЕДСТАВА

Члан 108.

Рад и дјеловање Странке је јавно.

Јавност рада и дјеловање чланства, органа Странке и Странке у цјелини, остварује се: јавним наступима функционера Странке, јавним саопштењима органа Странке, учествовањем на округлим столовима, позивањем представника медија на страначке скупове, организовањем конференције за медије, давањем изјава и интервјуа страначких представника, издавањем књига, публикација, брошура, билтена, путем плаката и другог пропагандног материјала Странке.

Странка преко својих органа обезбјеђује јавно доступним путем web странице оснивачки акт, Статут, Програм и друге опште акте Странке по одлуци надлежног органа Странке и податке и информације о активностима Странке и њених органа.

У посебним случајевима, органи Странке могу донијети одлуку о искључењу јавности из свог рада.

Члан 109.

Странка редовно информише јавност о свом раду и стицању финансијских средстава странке.

XI НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О УДРУЖИВАЊУ У САВЕЗЕ И ДРУГЕ ОБЛИКЕ УДРУЖИВАЊА ПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 110.

Странка се удружује у коалициони савез са једном или више политичких организација или раскида коалициони савез, на основу одлуке коју уз сагласност предсједника Странке, доноси Главни одбор.

Предсједник Странке преговара, закључује и потписује споразум о удруживању у коалициони савез или овлашћује члана Странке који ће заступати Странку у вршењу ових послова.

Члан 111.

У складу са својим програмским циљевима, Странка сарађује са политичким организацијама у иностранству и међународним асоцијацијама политичких организација, на основу одлуке коју доноси Главни одбор на приједлог Предсједништва и сагласност предсједника Странке.

Заступање Странке и послове сарадње са политичким организацијама у иностранству и међународним асоцијацијама политичких организација, врши предсједник Странке или лице које он овласти.

Сарадња са политичким организацијама у иностранству и међународним асоцијацијама политичких организација, остварује се упућивањем делегација, студијских група, примањем делегација, размјеном мишљења и потписивањем споразума о овим облицима сарадње.

На приједлог предсједника Странке, Главни одбор доноси одлуку о учлањењу у међународне асоцијације политичких организација.

Сви облици сарадње са политичким организацијама у иностранству и међународним удружењима политичких организација остварују се са важећим домаћим и међународним прописима и међународним стандардима.

XII ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ОПШТИХ АКАТА СТРАНКЕ

Члан 112.

На приједлог предсједника Странке, поступак доношења Статута покреће Предсједништво.

Статутарна комисија утврђује радну верзију Статута и доставља је Главном одбору на разматрање.

Главни одбор утврђује приједлог Статута и доставља га Скупштини на разматрање и усвајање.

Статут је усвојен ако за њега гласа већина од укупног броја делегата Скупштинe.

Члан 113.

Остале опште акте доноси Главни одбор и други органи Странке како је то одређено овим статутом.

XIII ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА СТРАНКЕ

Члан 114.

Одлуку о престанку рада Странке на приједлог Главног одбора доноси Скупштина.

Уколико Скупштина није у могућности да одржи сједницу, одлуку о престанку рада Странке, доноси Главни одбор.

Члан 115.

У случају престанка рада Странке, имовина Странке припада Српској православној цркви.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан116.

Сва друга питања у вези са остваривањем програмских задатака и радом органа и радних тијела Странке, која нису уређена или нису детаљно уређена овим статутом, утврдиће се другим општим актима органа Странке.

Члан 117.

Овај статут ступа на снагу даном доношења.

 

У Бањој Луци, Предсједник Радног предсједништва

5. фебруара, 2017. Оснивачке скупштине

Број: 3/17 мр Рајко Паповић